Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Wa 119/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie : zastrzeżeń do protokołu kontroli w sprawie o realizację zadań inwestycyjnych

III SAB/Wa 1/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-05

Sprawa ze skargi M. J., G. J., M. P. w przedmiocie bezczynności Ministra Skarbu Państwa i Prezesa Rady Ministrów w sprawie o egzekucję należności pieniężnych

III SA/Wa 69/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie w przedmiocie : umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o zamówienie publiczne

GSK 106/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie nieważności uchwały Rady Powiatu w P. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu powiatu na 2002 r.

GSK 34/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. w przedmiocie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

GZ 1/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie Dyrektora Izby Celnej w G. na zarządzenie WSA w G. w przedmiocie wezwania do opłaty kancelaryjnej.

I SA/Wr 3863/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie dotacji budżetowej otrzymanej na dofinansowanie nawozów wapniowych w r. 1998

I SA/Wr 3481/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej we W. w przedmiocie prawidłowości wykorzystania środków z budżetu państwa przyznanych w r. 1999