Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

II OSK 12/18 - Wyrok NSA z 2019-11-26

z siedzibą w K. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr [...] z dnia [...] marca 2016 r., nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Wojewody...

VII SA/Wa 1618/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

w [...] na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2015 r. znak: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Przedmiotem...
, po rozpatrzeniu zażalenia K. R. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015 r. Nr [...], znak: [...], nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji...

VII SA/Wa 1584/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-02

. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015 r., nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015r., zatwierdzającej projekt...
[...] z dnia [...] lutego 2015 r., rygoru natychmiastowej wykonalności., Z akt sprawy wynika, że na wniosek inwestora (tj. [...] S.A. z siedzibą w [...]), Wojewoda...

VII SA/Wa 1595/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-10

w [...] na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2015 r. znak [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala...
postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015 r...

IV SA 2560/97 - Wyrok NSA z 2000-01-24

Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji od razu przy jej wydaniu albo też na podstawie par. 2 art. 108 Kpa w późniejszym terminie ale tylko do czasu...
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie mogą być interpretowane rozszerzająco lecz ścieśniająco. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...

VII SAB/Wa 117/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-07

Ministra Infrastruktury I. zobowiązać Ministra Infrastruktury do załatwienia zażalenia I. P. z dnia [...] dotyczącego rygoru natychmiastowej wykonalności zawartego w pkt...
nr [...] [...] z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr [...]. Powyższej decyzji organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes...

VII SA/Wa 1133/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

., Pismem z dnia [...] lutego 2011 r., znak: [...], Inwestor wniósł o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny...
[...]) - Odcinek od ul. [...] do ul. [...]' w [...] oraz nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności., Od przedmiotowej decyzji odwołanie do Ministra Infrastruktury...

II SA/Po 1925/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-06-29

1. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności na tle art. 108 par. 1 Kpa jest możliwe tylko wtedy gdy decyzja, w związku z treścią przepisu prawa materialnego...
lub przepisu postępowania stanowiącego podstawę jej wydania nadaje się do wykonania., 2. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności pozwoleniu na budowę rażąco narusza zasady...

II SA/Po 1835/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-09-09

pozwolenia na budowę zaopatrzoną w rygor natychmiastowej wykonalności, to mógł on uznać, że decyzja ta została wydana zgodnie z prawem, co znajduje potwierdzenie w art. 7 i art...
objętej rygorem natychmiastowej wykonalności wywołało wprawdzie skutek ex tunc, ale nie przesądziło o braku legalności działania inwestora w czasie podjęcia i realizacji...

II OSK 907/16 - Wyrok NSA z 2018-01-31

. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t. ze zm.)., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji RDOŚ w P...
wykonanie decyzji (art. 130 § 1 i § 2 K.p.a.). Niemniej opatrzenie rozstrzygnięcia organu administracji rygorem natychmiastowej wykonalności nie wywołuje skutków w postaci...
1   Następne >   +2   +5   +10   83