Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Kr 1391/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-12

w miejscowości W., gm. T. zaliczonego do użytków rolnych klasy Rlllb pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej., W uzasadnieniu organ podał, że wniosek w sprawie wyłączenia ww...
. gruntu rolnego z produkcji rolniczej pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wpłynął w dniu 7 lipca 2016 r., Organ ustalił, że wnioskowany do wyłączenia grunt...

IV SA/Wa 796/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-14

. uzgodnił w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych przed wydaniem decyzji, 0 środowiskowych uwarunkowaniach - przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, stacji bazowej...
polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej nie narusza prawa., W niniejszej sprawie działając na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia, 27...

II SA/Kr 172/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-26

gruntu rolnego o pow. 150,00 m2 z przeznaczeniem pod budowę stacji bazowej [...]' (wieża stalowo - kratowa H=40 m wraz z antenami sektorowymi oraz urządzeniami radiowymi RRU...
na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu rolnego o pow. 150,00 m2 z przeznaczeniem pod budowę stacji bazowej Firma A ' (wieża stalowo - kratowa H=40 m wraz z antenami...

IV SA/Wa 786/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-12

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wymaga uzgodnienia z wojewodą. Skoro z danych zawartych w raporcie wynika, że praca planowanej stacji bazowej...
w K. (woj. śląskie) wniosek P. sp. z o. o. w W. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji...

IV SA/Wa 2043/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-06

Sanitarnego dnia [...] lipca 2007r., nr [...] w przedmiocie uzgodnień środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Kr 961/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-22

., z przeznaczeniem pod budowę stacji bazowej Telefonii komórkowej [...] nr [...], W uzasadnieniu wskazano, że działka nr [...] w G. zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego...
z produkcji rolnej gruntu, z przeznaczeniem go pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. W ocenie organów brak podstaw do wyłączenia z produkcji rolnej tego gruntu...

II SA/Kr 1055/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-05

do kategorii funkcjonalnej użytków rolnych, nie stanowi przeszkody dla lokalizacji na nich urządzeń o właściwościach stacji bazowej telefonii komórkowej (właściwości...

IV SA/Wa 2147/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-18

WSA Teresa Zyglewska, Protokolant st. spec. Anna Nader, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2017 r. sprawy ze skargi J. S. na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów...
, że w dalszym ciągu istnieją przesłanki do nałożenia należności (czego sąd w żadnym razie nie przesądza), za kwotę bazową przyjmie kwotę obowiązując w dacie wylesienia...

II SA/Kr 1663/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-06

-Dubiel Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Solarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2018 r. sprawy ze skargi Wspólnoty Gruntowej wsi G. na decyzję Wojewody...
, ale doszło do nowelizacji aktu bazowego w kierunku umożliwienia uregulowania sytuacji prawnej na dotychczasowych zasadach. Jak to już wcześniej wskazano, celem nowelizacji...

II SA/Kr 842/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-08-24

skarg: E.B., S.B. , S.B. , i inni na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia [...] maja 2008 r. znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu l instancji; II. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonywana; III. zasądza tytułem zwrotu kosztów postępowania od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. na rzecz: E.B. kwotę 200 (dwieście) zł, W.B. kwotę 200 (dwieście) zł, J.B. kwotę 200 (dwieście) zł, F...