Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

I OSK 1924/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-10

: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Postanowieniem z dnia 19 maja 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 486/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 P.p.s.a.)., W rozpatrywanej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził...

II SA/Wa 654/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-24

postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. P. H. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na orzeczenie...
dotkniętych wadą nieważności. Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę...

II SA/Wa 1591/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-03

zawodowej służby wojskowej oraz zawodowej służby wojskowej w jednostkach desantowo-szturmowych postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
., W odpowiedzi na skargę Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w W. wniosła o oddalenie skargi, a pismem z dnia 6 października 2016 r. wniosła o umorzenie postępowania na podstawie...

II SA/Wa 1701/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-22

do czynnej służby wojskowej postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. D. L. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na orzeczenie...
cofnął skargę w całości i wniósł o umorzenie postępowania., Pismem z dnia 2 września 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił się do pełnomocnika...

II SA/Wa 2169/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-17

służby wojskowej postanawia: - umorzyć postępowanie w sprawie - Z. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na orzeczenie Centralnej Wojskowej...
sierpnia 2002 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowanie...

II SA/Wa 1480/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-18

terminu do wniesienia odwołania postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe - Strona skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę...
o umorzeniu postępowania w sytuacji, gdy skarżący skutecznie cofnął skargę; w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków...

II SA/Wa 62/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-13

w W. z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej postanawia: umorzyć postępowanie. P. P. wniósł...
administracyjnymi (t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) dalej ppsa, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w sytuacji, gdy skarżący skutecznie cofnął skargę...

II SA/Wa 1431/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-19

zawodowej służby wojskowej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe L. W. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na orzeczenie Centralnej...
zważył, co następuje:, Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270...

II SA/Wa 1403/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-13

wojskowej postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. S. R. pismem z dnia 18 lipca 2016 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art...

II SA/Wa 381/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-03

zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. A. K. pismem z dnia 10 lutego 2017 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a....
1   Następne >   +2   +5   7