Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 2332/12 - Wyrok NSA z 2014-02-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] marca 2011r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. oddala skargę kasacyjną; 2. oddala wniosek M. T...
., warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą 'Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego na dz. nr [...] obr. [...] Śródmieście przy ul. [...] w Krakowie...

II SA/Kr 1105/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-30

w [...] z dnia 23 czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. zasądza...
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

II SA/Gd 134/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-25

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. L.C. i K.C....
w mocy decyzję Burmistrza Gminy z dnia 6 października 2017 r., nr [...], o odmowie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy z dnia 22 maja 2006 r., nr [...]., Zaskarżoną...

IV SA/Po 190/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-28

[...] listopada 2014 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę Dnia [...] sierpnia 2013 r. do Urzędu Gminy [...] wpłynął wniosek S. W. (zwanego dalej...
Skarżącym, Inwestorem, Wnioskodawcą) o wydanie warunków zabudowy działek [...]budynkiem biurowym, do 4 kondygnacji z powierzchnią zabudowy do 70%. Działka o nr geodezyjnym...

II SA/Sz 139/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-07

., S. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza...
. wnioskiem z dnia, [...] r. zwrócili się do Burmistrza B. o ustalenie warunków zabudowy dla położonego nad Jeziorem B. terenu obejmującego działkę nr [...] z obrębu...

IV SA/Po 185/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-17

. z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę IV SA/Po 185/15, Uzasadnienie, Wójt Gminy T.P. decyzją z dnia [...].07.2014r....
wymogów art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków biurowych na terenie działek o nr ewid...

II SA/Gd 429/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-24

w z dnia 5 maja 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy oddala skargę. 1. Prezydent Miasta decyzją z 18 maja...
2001 r. ustalił M. S.-T. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na działce nr [[...]] w S. przy ul. M. jednokondygnacyjnego domu jednorodzinnego...

IV SA/Po 715/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-22

w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę IV SA/Po 715/17, Uzasadnienie, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne...
, 26.09.2016r., 26.10.2016r. i 23.11.2016r. odmówił [...] ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali usługowej i biura na terenie działki o nr ewid...

II SA/Po 371/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-03

nieważności decyzji Burmistrza Z. z dnia [...] 2014 r. nr [...] znak [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu działki nr [...] w Konarzewie., Przedmiotowe decyzje...
zostały wydane w następującym stanie sprawy., Decyzją nr [...] z dnia [...] 2014 r. Burmistrz Z. (dalej również: Burmistrz) ustalił na wniosek L. O. warunki zabudowy...

II OSK 539/18 - Wyrok NSA z 2019-01-09

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy oddala...
o warunkach zabudowy., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Decyzją z dnia [...] stycznia 2012 r. Burmistrz D. - po rozpatrzeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100