Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wnoszenia, cofania, zbywania udziałów i akcji
Tezy

Ustalenie w uchwale rady gminy wydanej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm./ wymagania uzyskania zgody rady na wnoszenie, cofanie i zbywanie udziałów i akcji o określonej wartości nie narusza podziału kompetencji między organami stanowiącymi i wykonawczymi gminy.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA - Jan Kacprzak Sędziowie NSA - Rafał Batorowicz (spr.) - Józef Waksmundzki Protokolant - Tomasz Filipowicz po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2005 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Rady Miejskiej w Lubinie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2004 r. sygn. akt III SA/Wr 96/04 w sprawie ze skargi Rady Miejskiej w Lubinie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2003 r. Nr PN.II.0911-9/5/04 w przedmiocie wnoszenia, cofania, zbywania udziałów i akcji I. Uchyla zaskarżony wyrok w całości. II. Uchyla rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2003 r. nr PN.II.0911-9/5/04.

Uzasadnienie strona 1/5

W dniu 28 stycznia 2004 r. Rada Miejska w Lubinie, powołując podstawy prawne z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g/ oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), podjęła uchwałę nr XXV/132/04 zmieniającą uchwałę w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Prezydenta Miasta Lubina.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 13 lutego 2004 r. Wojewoda Dolnośląski, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdził nieważność § 1 pkt 1 ppkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 stycznia 2004 r., zgodnie z którym "Jeżeli wartość wkładów pieniężnych lub niepieniężnych miałaby przekroczyć kwotę 0,5% planowanych dochodów Miasta w danym roku, Prezydent Lubina obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Miejskiej w Lubinie".

Organ nadzoru uznał, że wskazany zapis uchwały naruszał w sposób istotny art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, kolidując z ustawowym rozdziałem kompetencji, na mocy którego gospodarowanie mieniem komunalnym należy do organu wykonawczego. Rada gminy, będąca organem stanowiącym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g/ ustawy o samorządzie gminnym może jedynie ustalać zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji, rozumiane jako ogólne reguły dokonywania czynności gospodarowania mieniem. Wojewoda Dolnośląski przyjął, że dopuszczalne było wprowadzenie obowiązku uzyskiwania przez prezydenta opinii komisji rady, jednak wprowadzenie obowiązku uzyskiwania zgody rady gminy było zbyt daleko idącą ingerencją w uprawnienia prezydenta przez przyznanie radzie kompetencji do współdecydowania w kwestiach należących do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego.

Rada Miejska w Lubinie wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2004 r., któremu zarzuciła:

- naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g/ ustawy o samorządzie gminnym przez uznanie, że obowiązek uzyskania zgody rady na wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych do spółek prawa handlowego, których wartość przekracza kwotę 0,5% planowanych dochodów miasta w danym roku, stanowi zbyt daleko idącą ingerencję w uprawnienia prezydenta i jego kompetencje określone w art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, podczas gdy do wyłącznej kompetencji rady należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd i dotyczących zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji,

- naruszenie art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez pominięcie zasady konstytucyjnej, nakazującej równe traktowanie podmiotów wobec prawa przez władze publiczne.

Rada Miejska w Lubinie domagała się uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wyrokiem z dnia 2 lipca 2004 r., sygn. III SA/Wr 96/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę.

W uzasadnieniu wyroku sąd pierwszej instancji przedstawił zespół przepisów regulujących instytucję nadzoru nad działalnością organów samorządowych. W szczególności wyjaśnił, że istotnymi naruszeniami prawa powodującymi nieważność uchwały na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym są: podjęcie uchwały przez niewłaściwy organ, niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały i naruszenie procedury podjęcia uchwały.

Strona 1/5