Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy Miasto K. Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w K. na interpretację Ministra Finansów nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Wasilewska (sprawozdawca), Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia WSA (del.) Małgorzata Fita, Protokolant Marta Sokołowska-Juras, po rozpoznaniu w dniu 22 października 2010 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2009 r. sygn. akt III SA/Gl 170/09 w sprawie ze skargi Gminy Miasto K. Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w K. na interpretację Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Interpretacje podatkowe
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie strona 1/3

Zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Gl 170/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił zaskarżoną przez Gminę Miasto K. Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w K. interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2008 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Stan sprawy przedstawiony przez Sąd I instancji:

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w K. złożył wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie opodatkowania podatkiem VAT pożyczek udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz odsetek z tytułu udzielonych pożyczek. We wniosku tym wskazano, że wnioskodawca jako jednostka organizacyjna miasta realizuje zadania w zakresie obsługi finansowo - księgowej szkół, przedszkoli oraz inny placówek oświatowych. Do czynności realizowanych przez wnioskodawcę, a także obsługiwanych placówek należy m. in. udzielanie zwrotnych pożyczek dla pracowników z ZFŚS na cele mieszkaniowe. W tak przedstawionym stanie faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy udzielanie pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz uzyskiwanie odsetek z tytułu udzielonych pożyczek, stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT i czy należy je dokumentować fakturą wewnętrzną, wykazując w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż zwolnioną?

Zdaniem wnioskodawcy, zarówno udzielanie pożyczek oraz uzyskiwanie odsetek z tytułu udzielonych pożyczek nie podlega przepisom ustawy o VAT i nie ma potrzeby wykazywania tych obrotów z ewidencji VAT jako czynności zwolnione.

Minister Finansów, w wydanej w dniu 18 listopada 2008 r. interpretacji indywidualnej, stwierdził, że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. Uzasadniając z kolei swoje stanowisko wskazał, że przedmiotem działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych. Usługę tę, zdaniem organu, należy rozpoznać jako odpłatne świadczenie usług, mieszczące się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Przy czym usługa ta, jako usługa pośrednictwa finansowego polegająca na udzielaniu pożyczek, nie podlega zwolnieniu na mocy przepisów szczególnych.

Nie godząc się z powyższą interpretacją, wnioskodawca wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa organ stwierdził brak podstaw do zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnioskodawca, wnosząc o uchylenie zaskarżonej interpretacji, zarzucił błędną i dowolną wykładnię przepisów ustawy o funduszu świadczeń socjalnych, a w szczególności art. 2 i art. 10 tej ustawy, która w konsekwencji prowadzi do uznania, że administrowanie funduszem socjalnym w zakresie udzielania pożyczek i pobierania odsetek od tych pożyczek są to usługi pośrednictwa finansowego, a obrót z tego tytułu podlega obowiązkowi dokumentowania VAT na zasadach ogólnych z uwzględnieniem zapisu art. 106 ust. 4 ustawy o podatku VAT, a obrót z tego tytułu winien być uwzględniony w ewidencji dostaw i wykazany w deklaracji VAT -7 jako sprzedaż zwolniona w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Interpretacje podatkowe
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów