Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi C. Sp. z o. o. z siedzibą w Z. na decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. nr [....] w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowań wszczętych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Niezgódka-Medek, Sędzia NSA Artur Mudrecki (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Dagmara Dominik-Ogińska, , Protokolant Janusz Bielski, po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 17 czerwca 2014 r. sygn. akt I SAB/Lu 3/14 w sprawie ze skargi C. Sp. z o. o. z siedzibą w Z. na decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia 15 stycznia 2013 r. nr [....] w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowań wszczętych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. na rzecz C. Sp. z o. o. z siedzibą w Z. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/6

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji

Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2014r., sygn. akt I SAB/Lu 3/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu skarg N. spółki z o.o. w Z. na przewlekłe prowadzenie postępowań wszczętych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. postanowieniami z dnia: 15 stycznia 2013r. nr [...], 5 lutego 2013r. nr [...], 5 lutego 2013r. nr [...], 8 kwietnia 2013r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług od stycznia 2012r. do lutego 2013r. - w pkt I stwierdził przewlekłość postępowań prowadzonych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. na podstawie postanowień z dnia: 15 stycznia 2013r.; 5 lutego 2013r.; 5 lutego 2013r.; 8 kwietnia 2013r.; - w pkt II stwierdził, że przewlekłe prowadzenie wymienionych postępowań ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa; - w pkt III zobowiązał Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. do wydania rozstrzygnięć w sprawach, o których mowa w pkt I w terminie jednego miesiąca od dnia zwrotu organowi akt podatkowych wraz z odpisem prawomocnego wyroku.

2. Przedstawiony przez Sąd pierwszej instancji tok postępowania

2.1. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w L. postanowił o wszczęciu postępowań kontrolnych w stosunku do skarżącej:

- w styczniu 2013r. w zakresie zasadności zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikającej z deklaracji podatku od towarów i usług za listopad 2012 r.;

- w lutym 2013r. w zakresie kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do października 2012 r.;

- w lutym 2013r. w zakresie kontroli zasadności zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikającej z deklaracji podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r.;

- w kwietniu 2013r. w zakresie kontroli zasadności zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikającej z deklaracji podatku od towarów i usług za styczeń oraz luty 2013 r.

Czas trwania tych postępowań kontrolnych organ wielokrotnie przedłużał w trybie art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U.12.749 ze zm. - dalej jako O.p.). Tytułem uzasadnienia każdorazowo stwierdzał potrzebę wyjaśnienia istotnych okoliczności dla wyniku sprawy i zebrania kolejnych dowodów.

2.2. Spółka wystąpiła do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z ponagleniem w trybie art. 141 O.p., prezentując stanowisko, w myśl którego wymienione postępowania kontrolne prowadzone są przewlekle.

2.3. Ponaglenie zostało uznane za nieuzasadnione. Organ wyższego stopnia również stwierdził potrzebę wyjaśnienia okoliczności istotnych dla wyniku sprawy, jak też potrzebę zgromadzenia wszystkich dowodów.

2.4. Spółka, wobec powyższego, złożyła skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na przewlekłe prowadzenie wymienionych postępowań kontrolnych. Wniosła o zobowiązanie organu, na podstawie art. 149 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.12.270 ze zm. - dalej jako u.p.p.s.a.), do umorzenia postępowań, względnie wydania decyzji, w nieprzekraczalnym terminie.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej