Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług
Uzasadnienie strona 7/7

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny za bezzasadne uznał zarzuty skargi kasacyjnej wywiedzione w oparciu o podstawę kasacyjną z art. 174 pkt 1 P.p.s.a., bowiem w zaskarżonym wyroku dokonano prawidłowej wykładni art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1-2 i art. 8 ust. 1-2 ustawy o VAT. Wykładnia ta uwzględnia specyfikę podatku od towarów i usług, który jako podatek zharmonizowany, przede wszystkim musi pozostawać w zgodzie z regulacjami prawa wspólnotowego. Z tego też względu nie można zgodzić się ze stroną skarżącą, że dokonana w sprawie wykładnia przepisów prawa materialnego godzi w zasadę równości wobec prawa wynikającą z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Odmienna ocena skutków danej czynności na gruncie prawa podatkowego i prawa cywilnego nie narusza konstytucyjnej zasady równości.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego bezzasadny jest także zarzut skargi kasacyjnej wywiedziony w oparciu o podstawę kasacyjną z art. 174 pkt 2 P.p.s.a. Według strony skarżącej doszło do naruszenia art. 151 P.p.s.a. w zw. z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT oraz art. 14b § 1 i 3 Ordynacji podatkowej, gdyż Sąd I instancji w sposób nieprawidłowy wyszedł poza zakres stanu faktycznego wskazanego we wniosku, uznając, że dywidenda niepieniężna jest przeznaczona na cele osobiste akcjonariuszy. Pogląd ten jest błędny. Przyjęcie konkluzji o celu przekazania jest bowiem efektem procesu wykładni prawa materialnego, stosowanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Sąd I instancji, miał podstawy aby uznać, że dywidenda akcjonariuszy jest przekazywana na ich cele osobiste, gdyż jest to logiczny wniosek. Nie ma przecież wątpliwości, że spółka dając swym akcjonariuszom rzeczy lub prawa z tytułu dywidendy, nie przekazuje ich na cele związane ze swoją działalnością gospodarczą. Natomiast nie jest istotne, co z ową dywidendą zrobią akcjonariusze spółki.

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 P.p.s.a. oddalił skargę kasacyjną. Orzeczenie o kosztach postępowania kasacyjnego wydano na podstawie art. 204 pkt 1 i art. 205 § 2 w związku z art. 209 P.p.s.a.

Strona 7/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Interpretacje podatkowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów