Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Dzbeńska Sędziowie NSA Anna Łukaszewska-Macioch (spr.) Wiesław Morys Protokolant Maciej Kozłowski po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2010 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego we W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 172/09 w sprawie ze skargi Akademii Wychowania Fizycznego we W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Szkolnictwo wyższe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/10

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 172/09 oddalił skargę Akademii Wychowania Fizycznego we W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości.

W uzasadnieniu wyroku Sąd przedstawił następujący stan faktyczny sprawy:

Wojewoda D. decyzją z dnia [...] lipca 2008 r. odmówił stwierdzenia nabycia przez Akademię Wychowania Fizycznego we W. z mocy prawa, z dniem 1 września 2005 r., na podstawie art. 256 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), powoływanej dalej: "Prawo o szkolnictwie wyższym", prawa własności gruntu Skarbu Państwa położonego we W. przy ul. W. i oznaczonego jako działka nr [...].

Minister Infrastruktury, po rozpatrzeniu odwołania Akademii, decyzją z dnia [...] grudnia 2008 r. utrzymał w mocy decyzję Wojewody D.. W uzasadnieniu swojej decyzji Minister wskazał, że rozstrzygnięcie w trybie art. 256 Prawa o szkolnictwie wyższym dotyczy wyłącznie nabycia prawa własności, jeżeli uczelnia posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa. Przepis art. 182 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385), powoływanej dalej: "ustawa o szkolnictwie wyższym", z którego odwołująca się wywodzi prawo użytkowania wieczystego gruntu przewidywał, że grunty państwowe pozostające w zarządzie uczelni stają się przedmiotem użytkowania wieczystego uczelni państwowej, przy czym nie narusza to praw osób trzecich. Powołany przepis jednak nie wymieniał konkretnych nieruchomości, co do których ten skutek następował; nie przewidywał też rozstrzygania przez organ administracji o nabyciu prawa użytkowania wieczystego przez uczelnię państwową. Regulacją art. 256 Prawa o szkolnictwie wyższym nie jest objęte rozstrzyganie, co do prawa zarządu i prawa użytkowania wieczystego gruntu. Minister wskazał, że w niniejszej sprawie nie stwierdzono istnienia dokumentu o nabyciu prawa użytkowania wieczystego gruntu na podstawie wymienionego wyżej art. 182 i na żaden taki dokument odwołująca się nie powołała, Skutkuje to odmową nabycia prawa własności w oparciu o przepis art. 256 Prawa o szkolnictwie wyższym.

Od decyzji Ministra Infrastruktury Akademia Wychowania Fizycznego we W. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarzucając zaskarżonej decyzji:

1) rażące naruszenie art. 256 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym w związku z art. 182 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym poprzez bezpodstawne uznanie, że Akademia Wychowania Fizycznego we W. nie była w dniu wejścia w życie Prawa o szkolnictwie wyższym użytkownikiem wieczystym przedmiotowego gruntu;

2) rażące naruszenie art. 206 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), dalej powoływanej "ugn", oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz. U. Nr 23, poz. 120 ze zm.), dalej powoływanego "rozporządzenie z dnia 10 lutego 1998 r.", przez wyłączenie tych przepisów z zastosowania w sprawie i niestwierdzenie dotychczasowego prawa zarządu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu do przedmiotowej nieruchomości na dzień 5 grudnia 1990 r.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Szkolnictwo wyższe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury