Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski Sędziowie: Sędzia NSA Małgorzata Borowiec Sędzia del. WSA Rafał Wolnik (spr.) po rozpoznaniu w dniu 20 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej W.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 17 października 2017 r. sygn. akt II SA/Lu 536/17 w sprawie ze skargi W.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 października 2017 r., sygn. akt II SA/Lu 536/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi W.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2017 r., nr [...], w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego, oddalił skargę.

W uzasadnieniu powyższego wyroku zawarto następujące ustalenia faktyczne:

Decyzją z dnia [...] stycznia 2017 r., nr [...], Wójt Gminy S. odmówił skarżącej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad niepełnosprawnym w stopniu znacznym bratem. Organ wskazał, że brat skarżącej na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika KRUS z dnia [...] września 2012 r. ma stwierdzoną trwałą całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i trwałą niezdolność do samodzielnej egzystencji, co jest równoznaczne z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W ocenie organu wnioskodawczyni nie spełnia warunku określonego w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952), zwanej dalej u.ś.r., tj. rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad bratem, bowiem powodem zawieszenia działalność gospodarczej od dnia [...] stycznia 2016 r. był jej stan zdrowia i konieczność opłacenia wysokich składek do ZUS. Skarżąca jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku i podejmuje prace dorywcze. Organ I instancji dodał, że brat skarżącej przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 9 do 15 przebywa w Środowiskowym Domu Samopomocy w S., a po powrocie do domu ma zapewnione usługi opiekuńcze w wymiarze 3 godzin dziennie przez pięć dni roboczych.

Od ww. decyzji skarżąca złożyła odwołanie, jednak Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. zaskarżoną do Sądu pierwszej instancji decyzją utrzymało w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ odwoławczy wskazał, że na skarżącej ciąży obowiązek alimentacyjny, zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz, że skarżąca spełnia kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 16a ust. 2 u.ś.r., gdyż jej dochód wynosi około 559,19 zł. Niemniej jednak w ocenie organu odwoławczego materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości, że skarżąca nie spełnia określonego w art. 16a ust. 1 u.ś.r. warunku rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad bratem. Skarżąca nie spełnia również warunku określonego w art. 17b ust. 1 pkt 1 u.ś.r. tj. warunku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego przez rolnika, co uniemożliwia przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości, że pomiędzy rezygnacją przez skarżącą z prowadzenia działalności gospodarczej (niepodejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej), a koniecznością sprawowania stałej opieki nad bratem, nie istnieje bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy. Organ II instancji podkreślił, że brat skarżącej ma zapewnioną opiekę przez 8 godzin dziennie, co umożliwia jej podjęcie pracy na część etatu, a nawet na cały etat. Organ zaznaczył, że decyzją z dnia [...] stycznia 2017 r. przyznano bratu skarżącej 2 godziny usług opiekuńczych od poniedziałku do soboty oraz, że w domu samopomocy, w którym ma zapewnione śniadanie oraz obiad, przebywa od poniedziałku do piątku przez 6 godzin.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze