Skarga kasacyjna na bezczynność Dziekana Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Irena Kamińska (spr.), Sędzia NSA Roman Ciąglewicz, Sędzia del. NSA Leszek Kiermaszek, Protokolant asystent sędziego Aleksander Jakubowski, po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Dziekana Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2015 r. sygn. akt IV SAB/Po 92/14 w sprawie ze skargi K.W. na bezczynność Dziekana Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/11

W dniu 8 października 2014 r. do dziekanatu Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wpłynął wniosek K.W. wniesiony drogą elektroniczną, o udostępnienie informacji publicznej: kopii protokołu Komisji Konkursowej z posiedzenia w dniu 12 września 2014 r., która oceniała kandydatów na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej. Wnioskodawca sprecyzował, że skan protokołu należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku.

W odpowiedzi Zastępca Kierownika Działu Kadr i Organizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pismem z dnia 13 października 2014 r. poinformowała, także drogą elektroniczną, że w dniu 12 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej. W skład Komisji wchodziły cztery osoby powołane przez Radę Wydziału, zgodnie z § 123 statutu uczelni. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Komisji. Oferty konkursowe złożyły cztery osoby. Komisja Konkursowa ustaliła, że kandydaci spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie i dopuściła wszystkich kandydatów do merytorycznego etapu konkursu. Po przeanalizowaniu dokumentów złożonych przez kandydatów Komisja Konkursowa, w wyniku tajnego głosowania wyłoniła kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej, którego zgodnie ze statutem (załącznik nr 2, ust. 6 pkt 5) przedstawiła Radzie Wydziału. Nadto wnioskodawca został poinformowany w ww. piśmie, że wniosek o udostępnienie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej nie znajduje podstaw w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm., dalej jako u.d.i.p.).

Pismem z dnia 13 października 2014 r. wnioskodawca podtrzymał swój wniosek, wskazując na art. 61 Konstytucji RP, zaś pismem z dnia 20 października 2014 r. przypomniał o upływającym maksymalnym terminie na udostępnienie informacji publicznej. W odpowiedzi, pismem z dnia 20 października 2014 r. Zastępca Kierownika Działu Kadr i Organizacji Uniwersytetu wskazała, że odpowiedź została udzielona w dniu 13 października 2014 r. i przesłała kopię w załączeniu. Wnioskodawca odpowiedział, również w piśmie z dnia 20 października 2014 r., że odpowiedź nie jest informacją publiczną o którą wnioskował. Podkreślił, że zwrócił się o udostępnienie wyłącznie skanu protokołu z posiedzenia Komisji. Nie otrzymał wnioskowanego dokumentu ani decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia informacji publicznej.

Pismem z dnia 24 października 2014 r. K.W. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na bezczynność Dziekana Wydziału Anglistyki (dalej jako Dziekan) w udostępnianiu informacji publicznej. Wniósł o zobowiązanie Dziekana do udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. Uzasadniając opisał wymianę korespondencji i podkreślił, że do dnia wniesienia skargi wniosek o udzielenie informacji publicznej nie został załatwiony. Nie otrzymał również decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej.

Strona 1/11