Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Legnicy w przedmiocie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Małgorzata Borowiec Sędziowie sędzia NSA Izabella Kulig- Maciszewska sędzia del. WSA Marian Wolanin (spr.) Protokolant Katarzyna Myślińska po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2010 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Gminy Legnica od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2009 r. sygn. akt IV SA/Wr 597/08 w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 26 maja 2003 r. nr IX/74/03 w przedmiocie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/6

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 czerwca 2009 r. sygn. akt IV SA/Wr 597/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 26 maja 2003 r. nr IX/74/03 w przedmiocie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica, w części obejmującej §3 ust. 1 pkt 3 oraz §10 ust. 1 pkt 2 we fragmencie: ,,oraz deklarują spłatę długu czynszowego, jeśli taki obciąża byłego najemcę" (w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XXIV/248/04 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica) oraz §12 ust. 5 zaskarżonej uchwały.

W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy.

Pismem z dnia 12 listopada 2008 r. Wojewoda Dolnośląski - działając jako organ nadzoru w ramach art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) - wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 26 maja 2003 r. nr IX/74/03 w przedmiocie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica w części dotyczącej:

- §3 ust. 1 pkt 3 z powodu istotnego naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.),

- §10 ust. 1 pkt 2 we fragmencie "oraz deklarują spłatę długu czynszowego, jeśli taki obciąża byłego najemcę" z powodu istotnego naruszenia art. 519 §1 kc oraz art. 9 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

- §12 ust. 5 z powodu istotnego naruszenia art. 519 §1 kc oraz art. 9 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2009 r. sygn. akt IV SA/Wr 597/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 26 maja 2003 r. nr IX/74/03 w zakresie wniesionym przez Wojewodę Dolnośląskiego w uzasadnieniu wskazując, iż w kwestii warunku jaki zawiera §3 ust. 1 pkt 3 uchwały (brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, a w przypadku małżonków żadne z nich nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego) wypowiedział się już sąd administracyjny m.in. w wyroku z dnia 18 października 2007r. sygn. akt II SA/Op 330/07 stwierdzając m.in., że posiadanie tytułu prawnego do lokalu nie przesądza o tym, że po stronie członka wspólnoty samorządowej nie istnieje przesłanka niezaspokojonej potrzeby mieszkaniowej, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów. Zasadność tego stanowiska potwierdza treść art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, którym ustawodawca wyłączył możliwość zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z osobą posiadającą tytuł do lokalu, co oznacza, że to wyłączenie dotyczy tylko osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu tychże konkretnych lokali tj. lokali socjalnych. Nie może natomiast zostać rozciągnięte w drodze uchwały Rady Gminy na wszystkich członków wspólnoty samorządowej. Z tych przyczyn, kryterium braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, a w przypadku małżonków gdy żadne z nich nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, przy ubieganiu się o uzyskanie lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego, należy uznać za pozaprawne.

Strona 1/6