Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Wojciech Chróścielewski (spr.) Sędziowie sędzia NSA Anna Łuczaj sędzia NSA Alicja Plucińska-Filipowicz Protokolant Justyna Nawrocka po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2006 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2006 r. sygn. akt II SA/Bd 532/06 w sprawie ze skargi Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2006 r. nr WOriN.IV.0911-13/06, nr 13/2006 w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Gminy w Jeziorach Wielkich kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/6

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 11 lipca 2006 r., II SA/Bd 532/06 uchylił zaskarżone przez Radę Gminy w Jeziorach Wielkich rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2006 r. nr WOriN.IV.0911-13/06, Nr 13/2006 w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej. Wyrok ten został wydany w następujących okolicznościach sprawy. Rada Gminy w Jeziorach Wielkich podjęła w dniu 20 lutego 2006 r. uchwałę w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Siedlimowie. W toku wszczętego przez Wojewodę postępowania ustalono, iż na polecenie Wójta Gminy w Jeziorach-Wielkich dyrektor szkoły zorganizował w dniu 22 listopada 2005 r. spotkanie z rodzicami, na którym Wójt poinformował ich o zamiarze likwidacji szkoły, ale w aktach sprawy brak jest dowodów na rzecz zawiadomienia rodziców o spotkaniu z Wójtem, a z protokołu z tego spotkania wynika, że uczestniczący w spotkaniu rodzice odmówili podpisania listy obecności. W dniu 24 listopada 2005 r. rodzice uczniów skierowali do Rady Gminy pismo sprzeciwiające się likwidacji szkoły. W dniu 29 listopada 2005 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Siedlimowie, którą to uchwałę przesłano przewodniczącej Rady Rodziców tej Szkoły. Z przepisu art. 59 ust. 1 ustawy o systemie Oświaty wynika, że organ prowadzący szkołę jest obowiązany, na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji szkoły zawiadomić o zamiarze jej likwidacji m.in. rodziców uczniów. Powinna być to informacja wyraźnie adresowana do nich. Dyspozycji z tego przepisu nie wypełnia sama możliwość zapoznania się z tą informacją na podstawie prowadzonej debaty publicznej. Wojewoda powołał się na wyroki NSA z 18 kwietnia 2001 r., SA/Sz 149/01 oraz z 24 października 2002 r., I SA 1381/02. Z zebranej dokumentacji nie wynika, że zawiadomienia takie zostały skutecznie skierowane do wszystkich rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły. Na podstawie znajdującego się w aktach protokółu z zebrania rodziców nie można ustalić, które i ile osób brało w nim udział. Z pisma rodziców z dnia 24 listopada 2005 r. stanowiącego protest przeciwko likwidacji szkoły nie wynika, w jaki sposób dowiedzieli się oni o zamierzonej likwidacji oraz, że dotyczy ono likwidacji planowanej na 31 sierpnia 2006 r. Decyzję o zamiarze likwidacji Szkoły Rada Gminy podjęła uchwałą z dnia 29 listopada 2005 r., a przed ta datą sprawa likwidacji Szkoły była tylko częścią określonego programu realizowanego przez gminę. Dlatego, gdyby nawet przyjąć, że w zebraniu w dniu 22 listopada 2005 r. wszyscy rodzice uczniów zostali zawiadomieni o zamiarze likwidacji szkoły, to jako przedwczesne zawiadomienie to było bezskuteczne w rozumieniu art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Rada Gminy w swojej skardze do Sądu zarzuciła zaskarżonemu rozstrzygnięciu nadzorczemu naruszenie art. 2, 7 i 165 Konstytucji RP poprzez naruszenie chronionej konstytucyjnie samodzielności gminy oraz naruszenie art. 59 ustawy o systemie oświaty przez przyjęcie, że nie została zachowana procedura zawiadamiania rodziców, którzy powinni zostać zawiadomieni o likwidacji szkoły dopiero po podjęciu uchwały o zamiarze jej likwidacji. Zdaniem skarżącej u podstaw rozstrzygnięcia nadzorczego legły aspekty poza prawne - społeczne, polityczne i ekonomiczne. Skoro rodzice obecni na zebraniu w dniu 22 listopada 2005 r. odmówili podpisania listy obecności to nie można stawiać zarzutu o braku dowodu poinformowania wszystkich rodziców o zamiarze likwidacji szkoły. Podniesiono też, że art. 59 ustawy nie wskazuje, w jaki sposób zamiar likwidacji szkoły winien być uzewnętrzniony, a w szczególności nie wymaga on podjęcia uchwały rady gminy. W piśmie uzupełniającym skargę powołując się na orzecznictwo NSA wyrażono pogląd, iż art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty nie wymaga pisemnego poinformowania każdego z rodziców o zamiarze likwidacji szkoły. Wyjaśniono ponadto, że decyzję o zamiarze likwidacji szkoły podjęto już uchwałą z 25 lutego 2005 r. nr XXVII/136/2005 zmienioną uchwałą z 6 października 2005 r. nr XXXIII/155/2005, którą został przyjęty program naprawy finansów Gminy Jeziora Wielkie.

Strona 1/6