Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. Z. - B. na przewlekłość Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Izabella Kulig - Maciszewska Sędzia del. WSA Mirosław Gdesz Protokolant st. inspektor sądowy Tomasz Zieliński po rozpoznaniu w dniu 9 października 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej T. Z. - B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2013 r. sygn. akt II SAB/Wa 508/12 w sprawie ze skargi T. Z. - B. na przewlekłość Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie wniosku z dnia 30 września 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2. zasądza od Krajowej Rady Notarialnej na rzecz T. Z. - B. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Notarialna
Uzasadnienie strona 1/8

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 2 marca 2013 r., sygn. akt II SAB/Wa 508/12 w sprawie ze skargi T. Z.-B. na przewlekłość Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie wniosku z 30 września 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w pkt. 1. stwierdził, że przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; w pkt. 2. umorzył postępowanie w pozostałym zakresie; w pkt. 3. zasądził od Krajowej Rady Notarialnej na rzecz T. Z.-B. kwotę 574,31 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że wnioskiem z dnia 30 września 2012 r. T. Z. - B. wystąpił do Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie o doręczenie protokołu posiedzenia Krajowej Rady Notarialnej z dnia [...] września 2012 r., na którym została podjęta uchwała nr [...].

Pismem z dnia 19 października 2012 r. Prezes Krajowej Rady Notarialnej w odpowiedzi na powyższy wniosek przesłał wyciąg z protokołu [...] posiedzenia Krajowej Rady Notarialnej z dnia [...] września 2012 r., w zakresie dotyczącym podjęcia uchwały nr [...].

Wnioskodawca pismem z dnia 28 października 2012 r. ponownie wystąpił o doręczenie całego, kompletnego protokołu wraz z listą obecności członków Krajowej Rady Notarialnej podnosząc, że wniosek został zrealizowany tylko w zakresie częściowym.

Ponieważ powyższe pismo pozostało bez odpowiedzi ze strony Krajowej Rady Notarialnej, T. Z. - B. w dniu 21 listopada 2012 r. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargą na bezczynność Krajowej Rady Notarialnej. Skarżący zarzucił naruszenie art. 61 konstytucji RP oraz rażące naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy tj. art. 13 oraz art. 1, art. 2, art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i wniósł o zobowiązanie Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie do wydania całego, kompletnego protokołu wraz z listą obecności członków Krajowej Rady Notarialnej z posiedzenia Krajowej Rady Notarialnej z dnia [...] września 2012 r.

Pismem z dnia 6 grudnia 2012 r., Prezes Krajowej Rady Notarialnej poinformował wnioskodawcę, że żądaną informację Krajowa Rada Notarialna traktuje jako informację przetworzoną i wezwał do wykazania szczególnego interesu publicznego do uzyskania informacji przetworzonej. Jednocześnie przy piśmie z dnia 6 grudnia 2012 r. została przesłana wnioskodawcy kserokopia listy obecności z posiedzenia z dnia [...] września 2012 r.

Uchwałą nr [...] z dnia [...] lutego 2013 r. (doręczoną skarżącemu w dniu 8 lutego 2013 r.) Krajowa Rada Notarialna odmówiła T. Z. - B. udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej.

Pismem z dnia 12 lutego 2013 r. skarżący zmodyfikował swoją skargę i zarzucił Krajowej Radzie Notarialnej przewlekłość postępowania i wniósł o wymierzenie grzywny.

W odpowiedzi na skargę Krajowa Rada Notarialna wniosła o jej oddalenie, zaś pismem z dnia 1 marca 2013 r. wniosła o odrzucenie skargi, z uwagi na to, że skarżący nie wyczerpał środków zaskarżenia przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Notarialna