Skargi kasacyjne Powiatu K. i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Powiatu K. i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę K. na decyzję Ministra Gospodarki nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Wiesław Morys, Sędzia NSA Ewa Dzbeńska, Sędzia del. NSA Zygmunt Zgierski (spr.), Protokolant starszy asystent sędziego Rafał Kopania, po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skarg kasacyjnych Powiatu K. i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 marca 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 1530/12 w sprawie ze skarg Powiatu K. i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę K. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia 1. oddala skargi kasacyjne, 2. zasądza od Powiatu K. na rzecz Ministra Gospodarki kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6291 Nacjonalizacja przemysłu
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
Uzasadnienie strona 1/6

Wyrokiem z dnia 18 marca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi Starosty K. i Powiatu K. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] maja 2013 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne.

Decyzją z dnia [...] maja 2012 r. Minister Gospodarki, po rozpoznaniu złożonego przez Starostę K. wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] grudnia 2011 r. o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Nr [...] Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia [...] września 1950 r., wydanego w przedmiocie przejęcia na własność Państwa przedsiębiorstwa p.n. "[...]" Walcowania i Szpadlernia [...], M., pow. O.

W uzasadnieniu organ administracji podniósł, że dawne przedsiębiorstwo "[...]" Walcowania i Szpadlernia [...], M., pow. O. prowadziło działalność na nieruchomości opisanej jako "Osada fabryczna R. M." o obszarze [...] morgów [...] pręty, która wchodziła w skład nieruchomości ziemskiej oznaczonej jako "Grunty wyłączone z dóbr L. pod nazwą R. M. o pow. 1891 ha 8,035 m2" i stanowiła własność S. J. F. W Łódzkim Dzienniku Urzędowym nr [...] z dnia [...] grudnia 1946 r. przedmiotowe przedsiębiorstwo zostało umieszczone w [...] wykazie przedsiębiorstw przechodzących na własność państwa na podstawie art. 3 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U. Nr 3, poz. 17 ze zm.), dalej ustawa nacjonalizacyjna. A. F. (żona S. F.) zgłosiła w dniu [...] stycznia 1947 r. zarzuty do Wojewódzkiej Komisji ds. Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Łodzi w związku z umieszczeniem ww. fabryki w wykazie przedsiębiorstw objętych procesem nacjonalizacji. Postanowieniem z dnia [...] maja 1947 r. Wojewódzka Komisja ds. Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Łodzi postanowiła przekazać Ministrowi Przemysłu i Handlu wniosek o przejęcie ww. fabryki na własność państwa lub osób prawnych prawa publicznego. Odwołanie od powyższego postanowienia złożyła ponownie A. F. Główna Komisja ds. Upaństwowienia Przedsiębiorstw Państwowych w Warszawie postanowiła w całości umorzyć postępowanie, uznając, że przedsiębiorstwo przeszło na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu o reformie rolnej i wobec tego nie zachodziły przesłanki do jego nacjonalizacji. Pomimo powyższego orzeczenia, przedsiębiorstwo p.n. "[...]" Walcowania i Szpadlernia [...], M., pow. O., zostało umieszczone po raz kolejny w wykazie przedsiębiorstw, ogłoszonym tym razem w Łódzkim Dzienniku Urzędowym z 1950 r. nr [...], poz. [...] (brak dokładnej daty). Wydanie orzeczenia Nr [...] z dnia [...] września 1950 r. przez Ministra Przemysłu Lekkiego nastąpiło zatem z przekroczeniem terminu do wszczęcia postępowania administracyjnego, wskazanego w art. 3 ustawy nacjonalizacyjnej, co zdaniem Ministra Gospodarki - wyrażonym w decyzji z dnia [...] grudnia 2011 r. - stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności tego orzeczenia.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6291 Nacjonalizacja przemysłu
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej