Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Stojanowski Sędzia NSA Jolanta Rudnicka Sędzia NSA Wojciech Jakimowicz (spr.) po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej E.K. i K.D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 r., sygn. akt: I SA/Wa 1373/17 w sprawie ze skargi E.K. i K.D. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [..] lipca 2017 r., znak: [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/9

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 24 stycznia 2018 r., sygn. akt: I SA/Wa 1373/17 oddalił skargę E.K., K.D. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [..] lipca 2017 r. nr [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:

Decyzją z dnia [..] listopada 2004 r. nr [..] Wojewoda Śląski, na podstawie art. 200 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, stwierdził nabycie z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. przez [..] im. [..] w C. prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, będącego w dniu 5 grudnia 1990 r. w zarządzie [..] im. [..] w C., stanowiącego teren stadionu [..] i otoczenia położonego w C. oraz prawa własności znajdujących się na nim budynków i urządzeń.

Wnioskiem z dnia 3 czerwca 2015 r. E.K. wystąpiła do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Śląskiego z dnia [..] listopada 2004 r., w części dotyczącej działki nr [..] pochodzącej z uwłaszczonej działki nr [..].

Decyzją z [..] grudnia 2016 r., Minister Infrastruktury i Budownictwa odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Śląskiego z dnia [..] listopada 2004 r., w części dotyczącej działki nr [..] pochodzącej z uwłaszczonej działki nr [..]. Organ wskazał, że skoro ani w dniu 5 grudnia 1990 r., ani w dniu wydania decyzji z [..] listopada 2004 r., nie toczyło się postępowanie o zwrot nieruchomości i nie były zgłoszone roszczenia osób trzecich, nie było przeszkód do stwierdzenia uwłaszczenia [..] im. [..] w C. działką nr [..] (aktualnie działka nr [..]).

E.K. i K.D., złożyli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z [..] grudnia 2016 r.

Decyzją z [..] lipca 2017 r. nr [..] Minister Infrastruktury i Budownictwa utrzymał w mocy decyzję własną z dnia z [..] grudnia 2016 r., podkreślając, że orzeczeniem z [..] sierpnia 1954 r., utrzymanym w mocy orzeczeniem Komisji Odwoławczej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w S. z dnia [..] czerwca 1955 r., Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w S. wywłaszczyło na rzecz [..] działki nr [..], nr [..], nr [..] i nr [..] stanowiące własność S. i I.N. Organ ustalił, że wskazane działki uległy scaleniu, w wyniku czego powstała działka nr [..] (działka nr [..] powstała z działki nr [..] na mocy decyzji Prezydenta Miasta C. z dnia [..] czerwca 2008 r.). W ocenie organu działka [..] w dniu 5 grudnia 1990 r. stanowiła własność Skarbu Państwa. Organ podniósł, iż prawo zarządu uwłaszczonego przedsiębiorstwa działką nr [..], z której pochodzi działka nr [..], wynika z decyzji Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w C. z dnia [..] grudnia 1986 r. o wysokości opłat za grunty znajdujące się w zarządzie [..] w C. oraz z odpisu z księgi wieczystej nr [..] z dnia [..] września 2001 r. wydanego przez Sąd Rejonowy w C. Wydział Ksiąg Wieczystych. W ww. księdze jako właściciel została ujawniona Polska Rzeczpospolita Ludowa - [..]. W ocenie organu, w dniu 5 grudnia 1990 właścicielem gruntu był Skarb Państwa, a uwłaszczony podmiot legitymował się prawem zarządu do przedmiotowego gruntu, czego nie kwestionowali skarżący. Wniosek o zwrot wywłaszczonego gruntu spadkobiercy byłych właścicieli złożyli w dniu 19 lipca 2007 r., a zatem po wydaniu decyzji uwłaszczeniowej z [..] listopada 2004 r. Ponieważ w dniu wydania decyzji nie zostały ujawnione prawa osób trzecich do przedmiotowego gruntu, to w ocenie organu nadzoru, nie było przeszkód do uwłaszczenia [..] im. [..] w C. działką nr [..], z której powstała działka nr [..].

Strona 1/9