Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie przyznania dodatku za rozłąkę
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Monika Nowicka Sędziowie: Sędzia NSA Ewa Dzbeńska (spr.) Sędzia del. NSA Janusz Furmanek Protokolant st. inspektor sądowy Tomasz Zieliński po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej R. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lipca 2010 r. sygn. akt II SA/Wa 573/10 w sprawie ze skargi R. C. na decyzję Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie przyznania dodatku za rozłąkę oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Żandarmerii Wojskowej
Uzasadnienie strona 1/3

Wyrokiem z dnia 14 lipca 2010 r., sygn. akt II SA/Wa 573/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę R. C. na decyzję Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie przyznania dodatku za rozłąkę.

Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:

Komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej decyzją z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] przyznał skarżącemu od 1 grudnia 2009 r. dodatek za rozłąkę w stawce zryczałtowanej w wysokości 18 - krotności diety określonej w przepisach, o których mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1487 ze zm.), za każdy miesiąc kalendarzowy zajmowania przez żołnierza stanowiska służbowego w nowym miejscu pełnienia służby, z wyłączeniem miesięcy, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 powołanego rozporządzenia. Jednocześnie organ ustalił, że przedmiotowa należność wypłacana będzie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie zatwierdzonego przez Komendanta wykazu żołnierzy, którzy w danym miesiącu kalendarzowym są uprawnieni do otrzymania tych należności.

W uzasadnieniu powyższej decyzji organ wskazał, że skarżący z dniem 16 listopada 2009 r. przystąpił do wykonywania obowiązków służbowych na nowym stanowisku, zaś członkowie rodziny nie przesiedlili się wraz z nim do nowego miejsca pełnienia służby. Te okoliczności uzasadniają przyznanie dodatku za rozłąkę.

Po rozpatrzeniu odwołania Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej decyzją z [...] stycznia 2010 r. nr [...] utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję podnosząc, że organ I instancji dokonał prawidłowej interpretacji przepisu § 7a rozporządzenia z dnia 28 maja 2004 r. Zauważając brak ustawowej definicji pojęcia "miesiąc kalendarzowy", organ wywiódł, iż miesiąc kalendarzowy jest to okres trwający od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca wymienionego w kalendarzu. Wobec tego, że skarżący został wyznaczony na stanowisko od 4 listopada 2009 r., a obowiązki służbowe na tym stanowisku objął 16 listopada 2009 r., w ocenie organu dodatek za rozłąkę za listopad 2009 r. mu nie przysługuje.

W skardze na powyższą decyzję skarżący podtrzymał zarzut naruszenia prawa materialnego, a nadto zarzucił naruszenie norm prawa procesowego mogące mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 104 § 1 k.p.a. w zw. z art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. i rozstrzygniecie przez organ odwoławczy także w zakresie, w jakim odwołanie nie zostało wniesione.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalając skargę na decyzję z dnia [...] stycznia 2010 r. stwierdził, że w sprawie niesporne jest, że skarżący został wyznaczony na stanowisko [...] w Mazowieckim Oddziale Żandarmerii Wojskowej w W. od dnia 4 listopada 2009r., zaś obowiązki służbowe objął 16 listopada 2009 r.

W ocenie Sądu I instancji, wbrew zarzutom skargi, w sprawie nie ma znaczenia czy okres zajmowania stanowiska służbowego to okres wskazany w decyzji o wyznaczeniu na to stanowisko, czy też jest to okres faktycznego wykonywania obowiązków służbowych. W przypadku skarżącego żaden z tych okresów nie obejmuje miesiąca kalendarzowego, gdyż skarżący nie zajmował stanowiska służbowego w nowym miejscu pełnienia służby od 1 listopada 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał bowiem, że dokonana przez organ wykładnia mającego w sprawie zastosowanie § 7a powołanego rozporządzenia jest prawidłowa i dodatek za rozłąkę przysługuje za każdy pełny miesiąc kalendarzowy zajmowania przez uprawnionego żołnierza stanowiska służbowego. W tej sytuacji skarżącemu przysługuje dodatek za rozłąkę od 1 grudnia 2009 r.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Żandarmerii Wojskowej