Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu C. w przedmiocie zmian organizacyjnych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat C.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Marek Stojanowski sędzia NSA Jan Paweł Tarno (spr.) sędzia del. WSA Marian Wolanin Protokolant starszy asystent sędziego Dorota Kozub-Marciniak po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2016 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Zarządu Powiatu C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2016 r. sygn. akt III SA/Gd 187/16 w sprawie ze skargi Wojewody P. na uchwałę Zarządu Powiatu C. z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie zmian organizacyjnych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat C. oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/3

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z 28 kwietnia 2016 r., III SA/Gd 187/16 stwierdził nieważność uchwały Zarządu Powiatu C. z [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie zmian organizacyjnych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat C. W uzasadnieniu Sąd podniósł, że jako materialną podstawę uchwały wskazano art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm., dalej "u.s.p."), zgodnie z którym do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.

Sąd podzielił stanowisko organu nadzoru, że Zarząd Powiatu C., wskazując jako podstawę prawną uchwały art. 32 ust. 2 pkt 3 u.s.p., naruszył prawo albowiem nie mógł dysponować wymienionymi w uchwale nieruchomościami, jako mieniem powiatowym. Ograniczenie w dysponowaniu wynika z faktu przekazania tychże nieruchomości w trwały zarząd jednostkom oświatowym (art. 44 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm., dalej "u.g.n."). W myśl art. 43 ust. 1 u.g.n. trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Przy czym zgodnie z ust. 2 tego przepisu jednostka organizacyjna ma prawo do korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do: 1) korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania; 2) zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu budowlanego na nieruchomości, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego; 3) oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Sąd zgodził się ze stanowiskiem Wojewody, że uchwała w § 1 i 2, stanowi w istocie nieuprawnioną ingerencję w zakres przedmiotowy trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Technicznych w C. oraz pozostałych oświatowych jednostek organizacyjnych, wymienionych w § 1 uchwały, w sposób niedopuszczalny i pozbawiony podstawy prawnej wkraczając w zakres kompetencji i odpowiedzialności innych podmiotów. Ustanowienie bowiem trwałego zarządu ogranicza uprawnienia właścicielskie macierzystej jednostki samorządu terytorialnego, która z chwilą oddania w trwały zarząd zostaje pozbawiona możliwości dysponowania nieruchomościami. W wypadku konieczności zmian w zakresie trwałego zarządu jest to możliwe w trybie przewidzianym w art. 48 ust. 1 i 2 u.g.n., zgodnie z którym właściwy organ może orzec, w drodze decyzji o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi na ich wniosek, złożony za zgodą organów nadzorujących te jednostki, przy czym w decyzji, o której mowa w ust. 1, orzeka się o wygaśnięciu trwałego zarządu, dotychczas sprawowanego przez jednostkę organizacyjną, i jego ustanowieniu na rzecz jednostki organizacyjnej wnioskującej o przekazanie.

Strona 1/3