Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Tamara Dziełakowska Sędziowie: Sędzia NSA Zbigniew Ślusarczyk Sędzia del. WSA Mariusz Kotulski (spr.) Protokolant st. asystent sędziego P.K. po rozpoznaniu w dniu 11 września 2018 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J.B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2016 r. sygn. akt II SA/Po 178/16 w sprawie ze skargi J.B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę kasacyjną, 2. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/8

Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2016 r. sygn. akt II SA/Po 178/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę J.B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2015r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

U podstaw rozstrzygnięcia Sądu I instancji legły następujące ustalenia oraz ocena prawna.

W dniu [...] lutego 2015 r. J.B. złożył wniosek o umorzenie należności alimentacyjnych.

Decyzją z [...] marca 2015 r. nr [...] Prezydent Miasta [...], dalej jako "Prezydent Miasta", odmówił umorzenia należności wypłacanych z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych, tj. A.B. i S.B., określonych w decyzji z [...] grudnia 2010 r., nr [...] (okres świadczeniowy 2008/2009) na kwotę 12.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

W dniu 25 maja 2015 r. J.B. złożył odwołanie od w/w decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. W uzasadnieniu wniosku podał, że złożenie odwołania po terminie nie nastąpiło z jego winy, powołał się na swój zły stan zdrowia oraz pobyt w okresie od 7 kwietnia 2015 r. do 24 kwietnia 2015 r. w szpitalu. W uzasadnieniu szeroko opisał stan faktyczny związany z jego chorobą i dołączając kartę informacyjną z Kliniki [...] [...] Instytutu Medycznego z której wynikało, że w okresie od 7 do 24 kwietnia 2015 r. Wynikało z niej również, że skarżącego po zakończeniu leczenia w stanie ogólnym dobrym wypisano do domu z dalszymi zaleceniami. Do wniosku dołączył nadto druk ZUS ZLA, z którego wynikała niezdolność do pracy w okresie od 7 kwietnia 2015 r. do 23 maja 2015 r. ze wskazaniem "chory może chodzić".

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...], dalej jako "SKO" lub "Kolegium", postanowieniem z dnia [...] września 2015 r., nr [...] odmówiło zainteresowanemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta z [...] marca 2015 r. W uzasadnieniu Kolegium wskazało, że przywrócić termin można na prośbę zainteresowanego, złożoną w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi, jeżeli uprawdopodobni on, iż uchybienie nastąpiło bez jego winy oraz jednocześnie z wniesieniem podania dopełni czynności, dla której był określony termin.

W ocenie organu skarżący nie uprawdopodobnił, że uchybienie terminu do wniesienia odwołania nastąpiło bez jego winy. Sam fakt choroby poświadczony złożoną dokumentacją medyczną, nie jest wystarczający do uprawdopodobnienia braku winy w uchybieniu terminu. W przypadku choroby, trzeba wykazać, że rodzaj choroby uniemożliwiał dokonanie czynności oraz, że nie istniała możliwość skorzystania z pomocy innych osób w jej dokonaniu, co znajduje oparcie w orzecznictwie. Nadto organ podał, że skarżący nie wniósł wniosku o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu. Przebywał on bowiem w szpitalu w okresie od 7 do 24 kwietnia 2015 r. i tym samym powinien złożyć wniosek w terminie 7 dni od powrotu ze szpitala, a uczynił to dopiero w dniu 25 maja 2015 r. po miesiącu od wyjścia ze szpitala.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze