Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odmowy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz urlopy dodatkowe
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski Sędziowie NSA Małgorzata Pocztarek (spr.) del. WSA Rafał Wolnik Protokolant starszy asystent sędziego Dorota Kozub - Marciniak po rozpoznaniu w dniu 13 września 2018 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej G.W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 1975/15 w sprawie ze skargi G.W. na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz urlopy dodatkowe 1. uchyla zaskarżony wyrok, zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...]: 2. zasądza od Komendanta Głównego Straży Granicznej na rzecz G.W. kwotę 840 (osiemset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6193 Funkcjonariusze Straży Granicznej
Inne orzeczenia z hasłem:
Straż graniczna
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Straży Granicznej
Uzasadnienie strona 1/8

Wyrokiem z dnia 18 maja 2016 r., sygn. akt II SA/Wa 1975/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę G.W. na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz urlopy dodatkowe.

Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że w związku ze zwolnieniem z dniem 1 czerwca 2012 r. G.W. ze służby w Straży Granicznej wypłacono wymienionemu należności przysługujące (zgodnie z brzmieniem art. 118 ustawy o Straży Granicznej obowiązującym w dacie zwolnienia ze służby) w wysokości [...] zł, w tym ekwiwalent za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe oraz dodatkowe za ostatnie 3 lata służby, tj. za rok 2010, 2011 i 2012 w wysokości [...] zł.

W dniu 5 czerwca 2015 r. G.W. wystąpił do Komendanta Głównego SG z wnioskiem o wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze 12 dni za rok 2002, po 30 dni za lata 2003-2009 oraz niewykorzystany urlop dodatkowy w wymiarze: 10 dni za rok 2007, po 5 dni za rok 2008 i 2009, tj. łącznie za 242 dni w kwocie [...] zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 6 grudnia 2013 r. do dnia wypłaty.

Powyższy wniosek został rozpatrzony decyzją z dnia [...] lipca 2015 r., wydaną na podstawie art. 104 k.p.a. w zw. z art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy o Straży Granicznej (w brzmieniu obowiązującym w dacie orzekania) oraz art. 105 § 2 k.p.a., mocą której Komendant Główny SG odmówił wypłaty wnioskowanego świadczenia oraz umorzył postępowanie w części odsetek ustawowych uznając, iż sprawa w tym zakresie ma charakter cywilnoprawny.

G.W. wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Komendant Główny Straży Granicznej decyzją z dnia [...] września 2015 r., utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] lipca 2015 r.

W motywach rozstrzygnięcia organ wskazał, iż z dniem 5 grudnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1351). Art. 2 tej ustawy znowelizował m. in. dotychczasowe brzmienie art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy o Straży Granicznej, ograniczające do trzech lat wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy wypoczynkowe lub urlopy dodatkowe. Powołana ustawa z dnia 27 września 2013 r. nie zawiera przepisu przejściowego, który by określał sposób traktowania okresów niewykorzystanych urlopów, do których funkcjonariusz nabył prawo przed dniem jej wejścia w życie. Jednocześnie z uzasadnienia projektu tej ustawy (senacki druk nr 387 z dnia 15 marca 2012 r.) wynika, że obradujące wspólnie komisje senackie Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej i Komisja Ustawodawcza, wprowadziły do projektu jedną poprawkę polegającą na skreśleniu przepisu art. 10 przewidującego retroaktywne działanie nowego prawa. Komisje przychyliły się też do poglądu, że przyznanie prawa do ekwiwalentu z mocą wsteczną rodziłoby poważne konsekwencje dla finansów publicznych.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6193 Funkcjonariusze Straży Granicznej
Inne orzeczenia z hasłem:
Straż graniczna
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Straży Granicznej