Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Ewa Dzbeńska sędzia NSA Anna Lech (spr.) sędzia del. WSA Robert Sawuła Protokolant starszy asystent sędziego Maciej Kozłowski po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej M. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2012 r. sygn. akt II SA/Wa 968/12 w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od M. S. na rzecz Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6213 Inne  świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Uzasadnienie strona 1/3

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 lipca 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 968/12, oddalił skargę M. S. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego.

W uzasadnieniu Sąd podał następujący stan sprawy: Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w S. decyzją nr [...] z dnia [...] marca 2012 r., na podstawie art. 13 ust. 6 u związku z art. 21 ust. 1 i 2, art. 48 d ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 206, poz. 1367 z późn. zm), odmówił M. S. wypłaty świadczenia mieszkaniowego z powodu nabycia przez jego małżonkę lokalu mieszkalnego od Gminy Miejskiej w W. W dacie złożenia wniosku o wypłatę świadczenia mieszkaniowego M. S. pozostawał w związku małżeńskim z osobą, która nabyła lokal mieszkalny od jednostki samorządu terytorialnego z pomniejszeniem w cenie nabycia. Zatem, zdaniem organu, została spełniona przesłanka wynikająca z art. 21 ust. 6 pkt 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Na tę decyzję M. S. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarzucając jej naruszenie art. 21 ust. 6 pkt 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez błędną jego interpretację i przyjęcie, że może on stanowić podstawę odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego w sytuacji, gdy nabycie od jednostki samorządu terytorialnego własności lokalu mieszkalnego przez małżonkę skarżącego nastąpiło w chwili, kiedy nie była ona w związku małżeńskim ze skarżącym.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe argumenty faktyczne i prawne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 lipca 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 968/12, oddalając skargę M. S. uznał, że organy dokonały prawidłowej wykładni art. 21 ust. 6 pkt 3 powołanej ustawy stwierdzając, iż skarżącemu nie przysługuje prawo do zakwaterowania, albowiem jego małżonka nabyła lokal mieszkalny od Gminy Miejskiej w W. z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia.

W ocenie Sądu powołany przepis nie odnosi się do kwestii czasu, w jakim został zawarty związek małżeński.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2012 r. skargę kasacyjną złożył M. S., wnosząc o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji, oraz o zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym według norm przepisanych.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 21 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 206, poz. 1367 ze zm.), polegającą na przyjęciu, iż stanowić może on podstawę odmowy świadczenia mieszkaniowego, jeśli własność lokalu mieszkalnego ze zniżką w cenie nabyła osoba, która nie była w chwili nabycia małżonkiem osoby starającej się o świadczenie.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6213 Inne  świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej