Skarga kasacyjna na decyzję Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we W. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Monika Nowicka sędzia NSA Marzenna Linska-Wawrzon sędzia del. WSA Jacek Fronczyk (spr.) Protokolant starszy asystent sędziego Wojciech Latocha po rozpoznaniu w dniu 9 października 2014 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 października 2013 r. sygn. akt IV SA/Wr 502/13 w sprawie ze skargi M. C. na decyzję Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we W. z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we W. na rzecz M. C. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/13

Wyrokiem z dnia 9 października 2013 r. o sygn. akt IV SA/Wr 502/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uwzględnił skargę M. C. na decyzję Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we W.z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, uchylając zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] oraz zasądzając od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we W. na rzecz skarżącego M.C. kwotę 440 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy.

M. C. - Redaktor Naczelny "[...]" we W., pismem z dnia 16 maja 2013 r., skierowanym do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we W., wniósł o udostępnienie treści umowy pożyczki udzielonej przez Przedsiębiorstwo [...] Klubowi Sportowemu "[...]" S.A. z siedzibą we W.. Jako podstawę prawną żądania wskazał art. 4 ust. 1 pkt 4 i 5 w związku z art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. 5, poz. 24 ze zm.).

W odpowiedzi na powyższy wniosek MPWiK S.A. w piśmie z dnia [...] maja 2013 r. poinformowało, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnienie treści umowy uzależnione jest od uzyskania zgody pożyczkobiorcy - [...] Klubu Sportowego "[...]" S.A., ponieważ informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorcy i podlegają ochronie jako formacje posiadające wartość gospodarczą, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Pożyczkobiorca nie udzielił zgody na udostępnienie treści umowy i wskazał, że umowa pożyczki stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. W związku z tym adresat odmawia przysłania kopii tego dokumentu.

Pismo to podpisał K. A. - rzecznik prasowy MPWiK S.A. we W..

Pismem z dnia 13 czerwca 2013 r. M.C.- Redaktor Naczelny "[...]" we W., wniósł na podstawie art. 17 ust. 2 ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej o ponowne rozpatrzenie sprawy, przy czym sprecyzował treść wniosku z dnia 16 maja 2013 r. w ten sposób, że zażądał udzielenia informacji w następującym zakresie: jaka jest kwota udzielonej pożyczki, jaki jest termin spłaty pożyczki, jakie jest zabezpieczenie spłaty pożyczki, jakie jest oprocentowanie pożyczki.

W odpowiedzi na powyższe pismo MPWiK S.A. we W. w piśmie z dnia [...] czerwca 2013 r. stwierdziło, że treść żądanych informacji stanowi tajemnicę przedsiębiorcy - [...] Klubu Sportowego "[...]" S.A. Pożyczkobiorca nie wyraża zgody na ich udzielenie, gdyż podlegają one ochronie jako informacje posiadające wartość gospodarczą, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tym samym udostępnianie żądanych przez wnioskodawcę informacji nie jest możliwe.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne