Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg Rzecznika Praw Obywatelskich i Wojewody Małopolskiego na: - § 2 pkt 10 lit. a i lit. b według pierwotnej numeracji oraz § 2 pkt 11 lit. a i lit. b według numeracji nadanej uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXXVII/1159/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; - § 10 ust. 1-3; - § 10 ust. 6; - § 12 ust. 5 w brzmieniu pierwotnym oraz § 12 ust. 5 zd. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXII/804/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; - § 12 ust. 6; - § 16 ust. 12 według pierwotnej numeracji i w pierwotnym brzmieniu; - § 17 ust. 3; - § 17 ust. 5 pkt 3, § 26 ust. 2 pkt 1, § 26 ust. 3, § 26 ust. 6 pkt 3, § 30 ust. 3, § 30 ust. 5, § 42 ust. 3 w zakresie w jakim odwołują się do kryterium zasad współżycia społecznego; - § 23 ust. 2 pkt 3-5 w brzmieniu pierwotnym, § 23 ust. 2 pkt 3-5 w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXII/804/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz § 23 ust. 2 pkt 3 w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXXVII/1159/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; - § 42 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu pierwotnym oraz § 42 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta Krakowa , Nr LXII/804/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; - § 49 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7 według pierwotnej numeracji oraz § 49 ust. 1 punkty 2, 3, 4, 5 według numeracji nadanej uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXII/804/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; - § 49 ust. 2; - § 50 pkt 8-9 uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXIV/288/07 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Barbara Adamiak Sędziowie NSA Izabella Kulig-Maciszewska del. WSA Jacek Fronczyk (spr.) Protokolant asystent sędziego Jan Wasilewski po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 czerwca 2013 r. sygn. akt III SA/Kr 1181/12 w sprawie ze skarg Rzecznika Praw Obywatelskich i Wojewody Małopolskiego na: - § 2 pkt 10 lit. a i lit. b według pierwotnej numeracji oraz § 2 pkt 11 lit. a i lit. b według numeracji nadanej uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. nr LXXXVII/1159/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; - § 10 ust. 1-3; - § 10 ust. 6; - § 12 ust. 5 w brzmieniu pierwotnym oraz § 12 ust. 5 zd. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. nr LXII/804/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; - § 12 ust. 6; - § 16 ust. 12 według pierwotnej numeracji i w pierwotnym brzmieniu; - § 17 ust. 3; - § 17 ust. 5 pkt 3, § 26 ust. 2 pkt 1, § 26 ust. 3, § 26 ust. 6 pkt 3, § 30 ust. 3, § 30 ust. 5, § 42 ust. 3 w zakresie w jakim odwołują się do kryterium zasad współżycia społecznego; - § 23 ust. 2 pkt 3-5 w brzmieniu pierwotnym, § 23 ust. 2 pkt 3-5 w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. nr LXII/804/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz § 23 ust. 2 pkt 3 w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. nr LXXXVII/1159/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; - § 42 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu pierwotnym oraz § 42 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r., Nr LXII/804/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; - § 49 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7 według pierwotnej numeracji oraz § 49 ust. 1 punkty 2, 3, 4, 5 według numeracji nadanej uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. nr LXII/804/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; - § 49 ust. 2; - § 50 pkt 8-9 uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. nr XXIV/288/07 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Wojewody Małopolskiego kwotę 120 (sto dwadzieścia) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/37

Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2013 r. o sygn. akt III SA/Kr 1181/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uwzględnił skargi Rzecznika Praw Obywatelskich i Wojewody Małopolskiego na: § 2 pkt 10 lit. "a" i lit. "b" według pierwotnej numeracji oraz § 2 pkt 11 lit. "a" i lit. "b" według numeracji nadanej uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. nr LXXXVII/1159/09 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. nr XXIV/288/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; § 10 ust. 1-3; § 10 ust. 6; § 12 ust. 5 w brzmieniu pierwotnym oraz § 12 ust. 5 zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. nr LXII/804/09 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. nr XXIV/288/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; § 12 ust. 6; § 16 ust. 12 według pierwotnej numeracji i w pierwotnym brzmieniu; § 17 ust. 3; § 17 ust. 5 pkt 3, § 26 ust. 2 pkt 1, § 26 ust. 3, § 26 ust. 6 pkt 3, § 30 ust. 3, § 30 ust. 5, § 42 ust. 3 w zakresie, w jakim odwołują się do kryterium zasad współżycia społecznego; § 23 ust. 2 pkt 3-5 w brzmieniu pierwotnym, § 23 ust. 2 pkt 3-5 w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. nr LXII/804/09 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. nr XXIV/288/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz § 23 ust. 2 pkt 3 w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. nr LXXXVII/1159/09 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. nr XXIV/288/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; § 42 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu pierwotnym oraz § 42 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. nr LXII/804/09 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. nr XXIV/288/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; § 49 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7 według pierwotnej numeracji oraz § 49 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 według numeracji nadanej uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. nr LXII/804/09 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. nr XXIV/288/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, § 49 ust. 2; § 50 pkt 8-9 uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. nr XXIV/288/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, stwierdzając nieważność § 2 pkt 10 lit. "a" i lit. "b" według pierwotnej numeracji oraz § 2 pkt 11 lit. "a" i lit. "b" według numeracji nadanej uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. nr LXXXVII/1159/09 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. nr XXIV/288/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; § 10 ust. 1-3; § 10 ust. 6; § 12 ust. 5 w brzmieniu pierwotnym oraz § 12 ust. 5 zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. nr LXII/804/09 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. nr XXIV/288/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; § 12 ust. 6; § 16 ust. 12 według pierwotnej numeracji i w pierwotnym brzmieniu; § 17 ust. 3; § 17 ust. 5 pkt 3, § 26 ust. 2 pkt 1, § 26 ust. 3, § 26 ust. 6 pkt 3, § 30 ust. 3, § 30 ust. 5, § 42 ust. 3 w zakresie, w jakim odwołują się do kryterium zasad współżycia społecznego; § 23 ust. 2 pkt 3-5 w brzmieniu pierwotnym, § 23 ust. 2 pkt 3-5 w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. nr LXII/804/09 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. nr XXIV/288/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz § 23 ust. 2 pkt 3 w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. nr LXXXVII/1159/09 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. nr XXIV/288/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; § 42 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu pierwotnym oraz § 42 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. nr LXII/804/09 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. nr XXIV/288/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; § 49 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7 według pierwotnej numeracji oraz § 49 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 według numeracji nadanej uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. nr LXII/804/09 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. nr XXIV/288/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; § 49 ust. 2; § 50 pkt 8-9.

Strona 1/37