Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie opłaty adiacenckiej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek Sędziowie: Sędzia NSA Jolanta Sikorska (spr.) Sędzia del. WSA Rafał Wolnik Protokolant starszy asystent sędziego Marcin Rączka po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2017 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J.P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 maja 2015 r. sygn. akt IV SA/Po 70/15 w sprawie ze skargi J.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/12

Wyrokiem z dnia 28 maja 2015 r. sygn. akt IV SA/Po 70/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę J.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Poznaniu z dnia [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej.

Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy.

Decyzją z dnia [...] Wójt Gminy Suchy Las, wskazując na art. 144 - 146, art. 148 ust. 1 - 3, art. 148b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), dalej u.g.n., oraz uchwałę Rady Gminy Suchy Las nr [...] z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniającą uchwałę nr [...] z dnia [...] w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej budową infrastruktury technicznej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 214 poz. 3885, dalej jako Uchwała) ustalił A.P. i J.P., łączną opłatę adiacencką w wysokości 6.225,00 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w miejscowości Suchy Las, stanowiących działkę nr [...] o powierzchni 0,0829 ha, zapisanej w księdze wieczystej [...] oraz działkę nr [...] o powierzchni 0,0833 ha i działkę nr [...] o powierzchni 0,0833 ha, ark. mapy 23, obręb Suchy Las, zapisanych w księdze wieczystej nr [...], w związku z wybudowaniem z udziałem środków Gminy Suchy Las kanalizacji sanitarnej w ulicy D. w Suchym Lesie, przy której położone są nieruchomości.

Uzasadniając decyzję Wójt wskazał, że Starosta Poznański decyzją nr [...] z 24 czerwca 2009 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił Gminie Suchy Las pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. S. Komisyjnego, protokolarnego odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zrealizowanej inwestycji dokonano 11 maja 2011 r. Budowa inwestycji zrealizowana została ze środków Gminy. W dniu 7 grudnia 2012 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej.

Wójt wskazał, że decyzją z dnia [...] ustalił stronom opłatę adiacencką w wysokości 7.035,00 zł.

Po rozpoznaniu odwołania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu, decyzją z dnia [...] uchyliło w całości zaskarżoną decyzję Wójta i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. SKO wskazało na błędne oszacowanie przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości jako sumy poszczególnych działek. Sprowadza się to do konieczności ustalania wartości nieruchomości z wykorzystaniem transakcji nieruchomości podobnych do nieruchomości istniejącej jako jednej nieruchomości o identycznej powierzchni jak przed podziałem, lecz składającej się z większej liczby działek. Nadto SKO oceniło, że operaty szacunkowe sporządzone przez biegłego obarczone były błędami merytorycznymi, które dotyczyły przyjętych w operacie przez niego nieruchomości do porównań i przypisanych im cech różnicujących.

Wójt wskazał, że ponownie rozpoznając sprawę zlecił wykonanie nowych operatów szacunkowych, które przyjęto jako dowód w sprawie. Na ich podstawie ustalono, że budowa kanalizacji sanitarnej spowodowała wzrost wartości nieruchomości. Zobowiązanym do poniesienia opłaty jest właściciel nieruchomości z chwili stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzenia infrastruktury technicznej. Poprzez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych (art. 143 ust. 2 u.g.n.). Zgodnie z art. 145 ust. 1 u.g.n. Wójt może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała Rady Gminy określająca stawkę procentową tej opłaty. Do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę procentową określoną w uchwale rady gminy obowiązującą w dniu, w którym stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.

Strona 1/12