Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jan Paweł Tarno Sędziowie sędzia NSA Jerzy Bujko sędzia del. WSA Marian Wolanin (spr.) Protokolant st. inspektor sądowy Urszula Radziuk po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2010 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J. S. i K. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 września 2009 r. sygn. akt II SA/Lu 211/09 w sprawie ze skargi J. S. i K. S. na decyzję Wojewody Lubelskiego z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/9

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 29 września 2009 r. sygn. akt II SA/Lu 211/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę J. i K. małż. S. na Wojewody Lubelskiego z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.

W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy.

Wnioskiem z dnia [...] lutego 2000 r. Zarząd Miasta Ś. wystąpił do Starosty Ś. o wywłaszczenie na rzecz Gminy Miejskiej Ś. części nieruchomości (oznaczonej jako działka [...] o pow. 142 m2) z działki nr [...] położonej w Ś. przy ul. [...] i stanowiącej współwłasność J. i K. małż. S. Wydane decyzje o wywłaszczeniu i ustaleniu odszkodowania przez organy obu instancji zostały uchylone prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 30 stycznia 2007 r. sygn. akt II SA/Lu 907/06, dlatego w wyniku ponownie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego oraz po uzupełnieniu materiału dowodowego Starosta Ś. w ponownej decyzji z dnia [...] maja 2008 r. uznał, że realizacja inwestycji budowy ul. [...] jest celem publicznym określonym w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Po rozpatrzeniu odwołania J. i K. S., decyzją z dnia [...] lutego 2009 r. Wojewoda Lubelski uchylił decyzję Starosty Ś. z dnia [...] maja 2008 r. w części dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania oraz określił, że wywłaszczenie przedmiotowej nieruchomości następuje za odszkodowaniem, które przyznał w łącznej wysokości 47 084 zł, w tym: za grunt 25 266 zł, za składniki budowlane 20 703 zł, za składniki roślinne 1 115 zł, natomiast w pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy. Wojewoda Lubelski stwierdził, iż wniosek Zarządu Miasta Ś. o wywłaszczenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] spełnia wszelkie warunki określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Inwestycja polegająca na poszerzeniu i budowie ul. [...] - drogi gminnej, stanowi cel publiczny. Rokowania o nabycie tej części nieruchomości zostały przeprowadzone zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, lecz nie przyniosły rezultatu w postaci dobrowolnego jej nabycia w drodze umowy. Burmistrz Miasta Ś. proponował przy tym do zamiany działkę przeznaczoną pod budownictwo jednorodzinne, położoną w Ś. o pow. 500 m2, na którą małż. S. nie wyrazili jednak zgody. W ocenie organu odwoławczego postępowanie dowodowe przeprowadzono prawidłowo i w sposób wyczerpujący, dążąc do wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy mających z nią związek. Organ I instancji wielokrotnie próbował uzupełnić materiał o dowód z przesłuchania stron, nie doszło ono jednak do skutku z powodu niestawienia się stron na przesłuchania. Wojewoda Lubelski nie znalazł również podstaw do ewentualnego zwiększenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, bowiem podstawą do ustalenia odszkodowania jest wartość rynkowa nieruchomości wywłaszczanej. Zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr [...] z dnia [...] stycznia 2009 r. Burmistrza W., J. S. prowadzi działalność gospodarczą na przedmiotowej nieruchomości. Zeznania świadków oraz dokumenty zebrane w sprawie potwierdzają jednak, że działalność gospodarcza nie jest faktycznie wykonywana. Operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego P. A. w dniu [...] października 2007 r. został zaktualizowany z uwagi na przedłużające się postępowanie w dniu [...] grudnia 2008 r., i spełnia wszystkie wymogi określone przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, dlatego daje podstawę do uznania, że określona w nim wartość jest wartością ustaloną poprawnie. Organ odwoławczy przeprowadzając w ramach postępowania uzupełniającego rozprawę administracyjną w dniu 24 lutego 2009 r. z udziałem stron oraz rzeczoznawcy majątkowego umożliwił biegłemu ustosunkowanie się do wszelkich pytań i zarzutów względem sporządzonej wyceny nieruchomości.

Strona 1/9