Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego nr [...] i utrzymaną nią w mocy decyzję Prezydenta m.st. Warszawy nr [...].
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jan Paweł Tarno Sędziowie: sędzia NSA Monika Nowicka sędzia NSA Małgorzata Pocztarek (spr.) Protokolant sekretarz sądowy Joanna Drapczyńska po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej D. Z.-S., H. C.-K., M. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 października 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 1068/09 w sprawie ze skargi D. Z.-S., H. C.-K., M. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] i utrzymaną nią w mocy decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z dnia [...] września 2008 r. nr [...].

Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona środowiska
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego
Uzasadnienie strona 1/8

Wyrokiem z dnia 13 października 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1068/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę D. Z.-S., H. C.-K., M. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że decyzją z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego, po rozpatrzeniu odwołania D. Z.-S., H. C.-K., M. S.

od decyzji Prezydenta m. st. Warszawy nr [...] z dnia [...] września 2008 r. odmawiającej anulowania dokonanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów wpisów w operacie ewidencji gruntów i budynków dotyczących działek ew. nr [...] i nr [...] z obrębu 2-03-08, położonych przy ul. [...] w Warszawie, a dokonanych zmianą nr DEZ 52/08, utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu organ podał, że w styczniu 2008 r. organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków zauważył błąd w danych dotyczących budynku usytuowanego na działkach ew. nr [...] i nr [...]. Po otrzymaniu dokumentacji budowlanej oraz informacji, że w budynku nikt nie jest zameldowany, Dyrektor Biura Geodezji i Katastru zwrócił się pismem z dnia [...] stycznia 2008 r. do wykonawcy zakończonej w 2007 r. modernizacji ewidencji gruntów i budynków o analizę poprawności ujawnienia dwóch budynków mieszkalnych na działkach nr [...] i nr [...] oraz sporządzenie dokumentacji zawierającej wszystkie niezbędne dane ewidencyjne. Zawiadomieniem z dnia 11 stycznia 2008 r. organ ewidencyjny poinformował osoby i organy uznane za strony o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wykreślenia z operatu ewidencyjnego W. W., W. G. i M. G.-P., wpisanych jako współwłaścicieli budynku przy ul. [...], usytuowanego na działce ew. nr [...].

Zawiadomieniem z dnia 25 lutego 2008 r. organ poinformował, że na podstawie § 47 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia [...] marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr [...], poz. 454), zwanego dalej "rozporządzeniem", toczy się wszczęte z urzędu postępowanie mające na celu ujawnienie prawidłowych danych o nieruchomościach położonych przy ul. [...], stanowiących działki ewidencyjne nr [...] i nr [...]. Pismem z dnia 28 kwietnia 2008 r. organ wyjaśnił, że postępowanie wszczęte zawiadomieniem z dnia 25 lutego 2008 r. dotyczyło zmiany funkcji budynku o adresie ul. [...], posadowionego na działkach ew. nr [...] i nr [...] oraz wyjaśnienia wpisu Komendy Stołecznej Policji dla działki ew. nr [...]. W piśmie tym organ poinformował również, że w dniu 27 lutego 2008 r. do państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego przyjęto operat techniczny nr ew. [...], na podstawie którego zostały wprowadzone z urzędu zmiany w ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do działek ew. nr [...] i nr [...] oraz budynku położonego przy ul. [...]. W związku z powyższym postępowanie wszczęte w dniu 25 lutego 2008 r. będzie dotyczyło wyjaśnienia wpisu Komendy Stołecznej Policji dla działki nr [...] oraz dla działki nr [...], która została pominięta w zawiadomieniu z dnia 25 lutego 2008 r.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona środowiska
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego