Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Paweł Tarno, Sędziowie NSA Janina Antosiewicz (spr.), Roman Ciąglewicz, Protokolant Tomasz Zieliński, po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2007 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 listopada 2006r. sygn. akt IV SA/Gl 13/06 w sprawie ze skargi D. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oddala skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Wyrokiem z dnia 10 listopada 2006 r. sygn. akt IV SA/Gl 13/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu skargi D. B., uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku.

W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż w dniu 24 sierpnia 2005 r. skarżący zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. o ustalenie i przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego na córkę A. B. oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i rozpoczęcia roku szkolnego. Z danych zawartych we wniosku wynikało, iż strona w roku podatkowym 2004 osiągnęła dochód w wysokości brutto [...] zł, a także że jest ojcem samotnie wychowującym córkę, urodzoną w dniu [...] września 1988 r., której matka nie uczestniczy w jej wychowaniu. Dodatkowo na mocy wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia [...] maja 2001 r. sygn. akt [...] orzeczono rozwód strony z obowiązkiem wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymania córki przez skarżącego.

Decyzją z dnia [...] Nr [...], Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta K., po rozpatrzeniu wniosku strony, odmówił przyznania jej prawa do zasiłku rodzinnego i wnioskowanych dodatków. W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż na podstawie przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, że strona nie spełnia warunków do przyznania świadczeń, ponieważ jest osobą samotnie wychowującą dziecko i nie zostało na rzecz dziecka zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców.

W odwołaniu od powyższej decyzji skarżący zażądał jej uchylenia, zarzucając niewyjaśnienie wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności. Nadto podniósł on sprzeczność ustaleń organu pierwszej instancji z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w K. z dnia [...] maja 2001 r. sygn. akt [...], który obowiązkiem utrzymania córki obciążył tylko i wyłącznie stronę.

Decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu organ wskazał, iż z treści decyzji pierwszoinstancyjnej, jak też z akt administracyjnych jednoznacznie wynika, że sprawa strony została należycie wyjaśniona. Ponadto podniesiono, iż zgodnie z treścią art. 6 ust. 1, art. 5 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje osobom, jeżeli dochód ich rodziny w 2004 r. w przeliczeniu na jedną osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,- zł. miesięcznie. Tym samym strona spełnia kryterium dochodowe do przyznania zasiłku rodzinnego, ale z uwagi na niezasądzenie na rzecz córki alimentów od matki, nie mogą jej być przyznane wnioskowane świadczenia, w oparciu o art. 7 pkt 5 w związku z art. 3 pkt 17 i art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.).

Skargę na powyższą decyzję wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach D. B., który oświadczył, iż nie zgadza się z rozstrzygnięciem organu odwoławczego i domagał się jego uchylenia oraz przyznania wszystkich wnioskowanych świadczeń. Powołał się on jeszcze raz na argumenty zaprezentowane w odwołaniu i stwierdził, że wydane w jego sprawie rozstrzygnięcie narusza art. 71 i art. 72 Konstytucji RP oraz, iż organ błędnie interpretuje art. 7 pkt 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze