Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Kiermaszek Sędziowie Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska (spr.) Sędzia del. WSA Krzysztof Dziedzic po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2018 r. sygn. akt IV SA/Wr 208/18 w sprawie ze skargi I. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 13 czerwca

2018 r., sygn. akt IV SA/Wr 208/18, po rozpoznaniu skargi I. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego - uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji przyjął następujące okoliczności faktyczne i prawne:

W dniu 3 października 2017 r. skarżąca zwróciła się z wnioskiem o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad mężem.

Decyzją z dnia [...] października 2017 r. Wójt Gminy D. odmówił wnioskodawczyni przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z dnia [...] listopada 2017 r. uchyliło ww. decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Wójt Gminy D., po ponownym rozpatrzeniu sprawy, decyzją z dnia [...] grudnia 2017 r. odmówił przyznania skarżącej wnioskowanego świadczenia pielęgnacyjnego.

W odwołaniu od tej decyzji skarżąca podniosła, że sprawuje stałą opiekę nad mężem, który nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji i wymaga całodobowej opieki. Podkreśliła, że obowiązek alimentacyjny istniejący między współmałżonkami wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia z dnia [...] lutego 2018 r. utrzymało w mocy decyzję organu I instancji. Kolegium podało, że mąż skarżącej legitymuje się orzeczeniem z dnia [...] czerwca 2006 r. o znacznym stopniu niepełnosprawności (na stałe). Skarżąca sprawuje nad mężem opiekę w rozumieniu art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.; zwanej dalej u.ś.r.). Matka męża strony żyje i nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Strona wraz z mężem mają pełnoletniego syna, który nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Syn posiada własną rodzinę i zamieszkuje razem ze stroną i jej mężem. Odwołując się do treści art. 17 ust. 1a pkt 1 i 2 u.ś.r. Kolegium stwierdziło, że skarżącej nie może być przyznane świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad mężem gdyż: - matka męża skarżącej żyje i nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, - skarżąca i jej mąż mają pełnoletniego syna, który nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje zaś w pierwszej kolejności osobom spokrewnionym z osobą wymagającą opieki w stopniu pierwszym.

Na powyższą decyzję I. K. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. W jej uzasadnieniu, powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych, skarżąca wywiodła, że w przedmiotowej sprawie winna być zastosowana wykładnia systemowa a nie językowa. Zdaniem skarżącej norma zawarta w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.ś.r. dotyczy zarówno małżonka jak i innych krewnych, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Pozbawienie małżonka realnej możliwości sprawowania opieki nad niepełnosprawnym współmałżonkiem, przez interpretację norm prawnych dopuszczającą wykluczenie go z grona osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji gdy żyją bliscy krewni niepełnosprawnego byłoby działaniem na szkodę rodziny jaką tworzą małżonkowie, czego nie da się zaakceptować w świetle norm konstytucyjnych.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze