Skarga kasacyjna na decyzję Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jolanta Rajewska (spr.), Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek, Sędzia WSA del. do NSA Maria Werpachowska, Protokolant Kamil Wertyński, po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2009r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej C. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12 grudnia 2007 r. sygn. akt II SA/Ke 603/07 w sprawie ze skargi C. G. na decyzję Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego 1. uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] i decyzję Komendanta Powiatowego Policji we Włoszczowej z dnia [...] lipca 2007r.; 2. zasądza od Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach na rzecz C. G. kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6212 Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego i za remont lokalu mieszkalnego
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji
Uzasadnienie strona 1/8

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z dnia 12 grudnia 2007 r., sygn. akt II SA/Ke 603/07 oddalił skargę C. G. na decyzję Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. Wyrok zapadł w następujących okolicznościach sprawy.

Komendant Powiatowy Policji w W. decyzją z dnia [...] lipca 2007 r., nr [...], wydaną na podstawie art. 92 ust. 2 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 3 i § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 100, poz. 918 ze zm.), odmówił przyznania C. G. równoważnika za brak lokalu mieszkalnego.

W uzasadnieniu wskazał, iż skarżący pełni służbę w Policji od dnia [...] maja 1999 r., a od dnia [...] maja 2002 r. został mianowany funkcjonariuszem w służbie stałej. Wnioskodawca, jak wynika ze złożonego w dniu [...] czerwca 2007 r. oświadczenia mieszkaniowego, zajmuje od dnia [...] marca 2002 r. na podstawie umowy najmu lokal mieszkalny w W. przy ul. [...], stanowiący własność gminy. Posiadanie takiego mieszkania, zgodnie z § 1 ust.1 pkt 3 cyt. rozporządzenia MSWiA z 28 czerwca 2002 r., wyklucza możliwość nabycia przez policjanta prawa do równoważnika za brak lokalu mieszkalnego.

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, po rozpatrzeniu odwołania C. G., decyzją z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] rozstrzygnięcie organu I instancji utrzymał, podkreślając, że ustawodawca jednoznacznie nie powiązał przedmiotowych uprawnień z wielkością zajmowanego przez funkcjonariusza mieszkania. Omawiany równoważnik pieniężny przysługuje zatem wtedy gdy policjant w ogóle nie posiada lokalu mieszkalnego, a nie wówczas, gdy posiadane mieszkanie nie zapewnia funkcjonariuszowi i jego rodzinie przysługujących im norm zaludnienia.

Powyższą decyzję Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach C. G. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, domagając się uchylenia rozstrzygnięć organów obu instancji, jako wydanych z naruszeniem art. 92 ust. 1 ustawy o Policji. W ocenie skarżącego norma zaludnienia przysługująca policjantowi wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej. Oznacza to, że policjantowi, jego żonie oraz trojgu dzieciom przysługuje mieszkanie o powierzchni mieszkalnej od 35 do 50 m2. Tymczasem zajmowany przez nich lokal mieszkalny składa się jedynie z 1 pokoju o pow. [...] m2, a zatem nie odpowiada wskazanym normatywom. C. G. stwierdził ponadto, że prawo do omawianego równoważnika pieniężnego powinno zależeć nie od posiadania jakiegokolwiek mieszkania, lecz zajmowania lokalu zgodnego z normami zaludnienia. Jeżeli lokal nie jest w tym znaczeniu odpowiedni, to funkcjonariuszowi Policji powinno bezwzględnie przysługiwać prawo do przedmiotowego świadczenia.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6212 Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego i za remont lokalu mieszkalnego
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji