Skarga kasacyjna na postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie wznowienia postępowania dyscyplinarnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno Sędziowie NSA Izabella Kulig-Maciszewska del. WSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz (spr.) Protokolant Michał Zawadzki po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2009r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2005 r. sygn. akt II SA/Wa 1597/05 w sprawie ze skargi J. K. na postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] lipca 2005 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania dyscyplinarnego oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6195 Funkcjonariusze Straży Pożarnej
Inne orzeczenia z hasłem:
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/7

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 1 grudnia 2005 r. sygn. akt II SA/Wa 1597/05 oddalił skargę J. K. na postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej wydane w przedmiocie wznowienia postępowania dyscyplinarnego.

Przedstawiając w uzasadnieniu stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji wskazał, że decyzją z dnia [...] marca 1995 r. Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, działając w oparciu o art. 117 pkt 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.), wymierzył J. K. karę dyscyplinarną wydalenia ze służby. Orzeczeniem tym, na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 52, poz. 243), uznano go winnym rażącego naruszenia dyscypliny służbowej, które polegało na:

- niewykonaniu polecenia służbowego, w szczególności niesporządzeniu sprawozdania z przeprowadzonych badań związanych z testowaniem kamery termowizyjnej typu Talizman - JRG 18 w związku z wyjazdem służbowym na zlecenie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,

- samowolnym dopuszczeniu do badań prowadzonych w obiekcie uznanym za mający szczególnie ważne znaczenie dla obronności kraju - kopalni miedzi "[...]" w L. - osób trzecich wyposażonych w urządzenia rejestrujące,

- nieprzestrzeganiu drogi służbowej,

- niedopełnieniu formalności związanych z wyjazdem w delegację służbową do L. w dniach [...] - [...] grudnia 1994 r.

Po rozpatrzeniu odwołania strony orzeczeniem dyscyplinarnym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] marca 1995 r. utrzymano w mocy rozstrzygnięcie organu niższej instancji.

W dniu [...] grudnia 2002 r. J. K. złożył do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego. We wniosku podał, że wystąpiły nowe okoliczności oraz nowe dowody z dokumentów w procesie w sprawie sygn. akt [...]. W sprawie tej C. K. prowadzący postępowanie dyscyplinarne zeznał, że nie prowadził żadnego postępowania dowodowego, lecz oparł się wyłącznie na pismach J. W. Ponadto w pismach uzupełniających wniosek o wznowienie powoływał się na zeznania J. Ś. złożone przed Sądem Okręgowym w dniu [...] października 2003 r. w sprawie o sygn. akt [...], na wadliwość postępowania odwoławczego w postępowaniu dyscyplinarnym, oraz na okoliczności, które miały miejsce przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej postanowieniem z dnia [...] lipca 2005 r. oddaliła wniosek o wznowienie postępowania. W podstawie prawnej wskazała na art. 121 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 122 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w związku z art. 124 k ust. 3 tej ustawy. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia podano, że wskazywane przez wnioskodawcę dokumenty, a także akta toczącej się sprawy cywilnej z wniosku skarżącego w Sądzie Okręgowym w Warszawie sygn. akt [...] nie mogą być uznane za nowe dowody, fakty i okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania dyscyplinarnego, o których mowa w art. 124 k ust. 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6195 Funkcjonariusze Straży Pożarnej
Inne orzeczenia z hasłem:
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne