Skarga kasacyjna na postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie wznowienia postępowania dyscyplinarnego
Uzasadnienie strona 2/7

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego J. K. zakwestionował zaskarżone postanowienie i wniósł o jego uchylenie. Twierdził, że postępowanie dyscyplinarne było prowadzone niezgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z § 30 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 11 czerwca 1992 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz art. 124 k pkt 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Podał, że przedstawione mu w tym postępowaniu zarzuty są nieprawdziwe. Nigdy nie otrzymał i nie testował kamery Talizman IRG 18. Natomiast badania przeprowadził za pomocą kamery termograficznej Agema, z której testowania sprawozdanie złożył w dniu [...] stycznia 1995 r. Na tę okoliczność powołał zeznania J. Ś. złożone przed Sądem Okręgowym w sprawie o sygn. akt [...]. Uczestniczący w eksperymencie przedstawiciel firmy Agema zaproponował sprawdzenie kamery przed jej zakupem przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w ramach realizacji tematu badawczo - wdrożeniowego "Zastosowanie techniki podczerwieni w ochronie przeciwpożarowej", którego autorem był skarżący. Temat ten był zatwierdzony i finansowany przez Komitet Badań Naukowych oraz MSW i w ramach tego tematu był delegowany. Przedstawiciel firmy Agema został wpuszczony na teren kopalni za zgodą i w obecności Dyrektora Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego. Skarżący kwestionował, że kopalnia była na liście obiektów mających znaczenie dla obronności. Sprawozdanie złożył do Komendanta Szkoły, podobnie jak J. Ś. realizujący testowanie kamery Talizman, a także przekazał Dyrektorowi Stacji Ratownictwa Górniczego jako zainteresowanemu. O wyjeździe służbowym został powiadomiony w dniu wyjazdu i na ten wyjazd się zgłosił, a następnie pobyt rozliczył.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie. W ocenie organu w przedmiotowej sprawie o wznowienie postępowania dyscyplinarnego nie mogły mieć zastosowania przepisy o wznowieniu zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do strażaków Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ zostały one uchylone z dniem 2 grudnia 1997 r. ustawą z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 152, poz. 723).

Przechodząc do rozważań Sąd pierwszej instancji podzielił stanowisko organu, że przesłanki wznowieniowe prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego określają przepisy obowiązujące w dacie rozstrzygania wniosku złożonego w tym przedmiocie, a nie regulacje prawne obowiązujące w dacie wydania orzeczenia dyscyplinarnego, w tym wypadku rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do strażaków Państwowej Straży Pożarnej, które utraciły moc z dniem 2 grudnia 1997 r.

Zgodnie z art. 124 k ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w przypadku wznowienia postępowania dyscyplinarnego na korzyść ukaranego wznowienie może nastąpić, jeżeli wyjdą na jaw nowe okoliczności lub dowody, które mogą uzasadniać uniewinnienie lub wymierzenie kary łagodniejszej.

Strona 2/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6195 Funkcjonariusze Straży Pożarnej
Inne orzeczenia z hasłem:
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne