Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nabyciu przez powiat z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. mienia Skarbu Państwa
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Jolanta Rudnicka, Sędzia NSA Wojciech Jakimowicz (spr.), Sędzia del. NSA Jacek Hyla, Protokolant sekretarz sądowy Julia Chudzyńska, po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2016 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej P.J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 października 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 1240/14 w sprawie ze skargi P.J. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [..] lutego 2014 r. nr [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nabyciu przez powiat z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. mienia Skarbu Państwa 1) oddala skargę kasacyjną; 2) oddala wniosek H.D.- W., G.D.i B.G. o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego; 3) oddala wniosek Ministra Skarbu Państwa o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/7

Wyrokiem z dnia 1 października 2014 r., sygn. akt: I SA/Wa 1240/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Powiatu Jarocińskiego na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [..] lutego 2014 r. nr [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nabycia przez powiat z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. mienia Skarbu Państwa.

Wyrok ten zapadł w następujących istotnych okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia [..] marca 2000 r. znak [..], działając na podstawie art. 60 ust. 1 i 3 w związku z art. 147 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. - o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracyjnych - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.) stwierdził nabycie przez Powiat Jarociński z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości o powierzchni [..] ha położonej w Z., oznaczonej numerem działki [..] stanowiącej własność Skarbu Państwa. Decyzja ta stała się ostateczna i weszła do obrotu prawnego.

O stwierdzenie nieważności w/w decyzji w 2013 r., w oparciu o art. 156 § 1 pkt 5 k.p.a., wystąpił K.M., następca prawny jednego ze współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości - J.K.D. - podnosząc, że na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [..] kwietnia 2011 r., nr [..] uchylona została w całości decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia [..] lipca 2001 roku, nr [..] odmawiająca stwierdzenia, że ww. nieruchomość nie podpadała pod działanie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. W decyzji z dnia [..] kwietnia 2011 r., nr [..] Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi orzekł jednocześnie, że zespół pałacowo-parkowy położony w Z. (działka [..] o pow. [..] ha) nie podpadał pod działanie art. 2 ust.1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz.13).

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [..] kwietnia 2011 r. została zaskarżona przez Powiat Jarociński do WSA w Warszawie, a następnie do NSA. Skarga oraz skarga kasacyjna zostały oddalone odpowiednio wyrokami z dnia 17 listopada 2011 r., sygn. akt: IV SA/Wa 951/11 i z dnia 9 lipca 2013 r., sygn. akt: I OSK 437/12.

Pismem z dnia 6 listopada 2013 r. K.M. wniósł o zmianę podstawy prawnej złożonego wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia [..] marca 2000 r. z art. 156 § 1 pkt 5 k.p.a. na art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.

Minister Skarbu Państwa decyzją nr [..] z dnia [..] grudnia 2013 r. stwierdził nieważność decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia [..] marca 2000 r. w przedmiocie nabycia przez Powiat Jarociński z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa nieodpłatnie własności przedmiotowej nieruchomości położonej w Z.

Rozpoznając niniejszą sprawę organ stwierdził, że Skarb Państwa nie mógł być uznawany za właściciela przedmiotowej nieruchomości, a w konsekwencji nie było podstaw prawnych do stwierdzenia jej nabycia z mocy prawa przez Powiat Jarociński na podstawie art. 60 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracyjnych, ponieważ Skarb Państwa nie miał do niej żadnego tytułu prawnego.

Strona 1/7