Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie uprawnienia do kierowania pojazdami
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Paweł Tarno - spr., Sędziowie NSA Anna Łuczaj, Małgorzata Pocztarek, Protokolant Michał Zawadzki, po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2007 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej H. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 grudnia 2005 r. sygn. akt 4 II SA/Ka 3169/03 w sprawie ze skargi H. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uprawnienia do kierowania pojazdami oddala skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2005 r. sygn. akt 4 II SA/Ka 3169/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę H. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wymiany prawa jazdy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że zaskarżona decyzja zapadła na skutek pełnego wyjaśnienia sprawy, przeprowadzenia potrzebnych dowodów, poprawnej ich oceny i na skutek dokonania trafnych ustaleń faktycznych. Ustalenia te stały się podstawą do zasadnego zastosowania przepisów prawa materialnego. Podjęte rozstrzygnięcie organ w przepisany sposób umotywował. Nadto zachowane zostały ogólne reguły postępowania oraz prawidłowo zakwalifikowano żądania skarżącej, składane z zachowaniem terminów i innych wymogów formalnych. Nie doszło zatem do naruszenia przepisów postępowania administracyjnego.

Nie dopatrzono się także uchybienia przepisom prawa materialnego, gdyż powołane przepisy zostały prawidłowo zastosowane. W istocie skarżąca we wniosku wszczynającym postępowanie administracyjne zakończone zaskarżoną decyzją domagała się wymiany dotychczasowego prawa jazdy w związku ze zbliżającym się terminem upływu jego ważności (art. 150 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. Nr 98, poz.602 ze zm. oraz §§ 6 i 7 wydanego na tej podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy - Dz. U. Nr 69, poz. 640. Nie wdając się w spory czy wymiana oznacza proste przełożenie poprzednich uprawnień na obecne, czy dopuszczalne jest badanie dotychczasowych uprawnień, czy bezskuteczny upływ terminu wymiany prawa jazdy skutkuje utratą ważności nabytych uprawnień itd., trzeba stwierdzić, że w niniejszej sprawie kwestionowany jest zakres przyznanych w wyniku wymiany prawa jazdy uprawnień skarżącej do kierowania pojazdami oraz sposób jego odzwierciedlenia w stosownym dokumencie. Dotychczasowe uprawnienia skarżąca nabyła w dniu 10 stycznia 1973 r., a więc na mocy przepisów rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 27, poz. 183 ze zm.). Uzyskane wówczas przez skarżącą uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi kategorii A i B obejmowały odpowiednio prawo do kierowania:

- motocyklami, motocyklami o trzech kołach i podobnymi im pojazdami samochodowymi o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 400 kg (§ 194 ust. 1),

- samochodami osobowymi i samochodami ciężarowymi o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 3,5 t (§ 195 ust. 1), nadto z mocy § 201 ust. 3 przywołanego rozporządzenia prawo jazdy m.in. kategorii B uprawniało również do kierowania wymienionymi powyżej samochodami z przyczepą o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 750 kg oraz z przyczepą mieszkalną (campingową) o większym ciężarze, jeżeli dopuszczalny ciężar całkowity tej przyczepy nie przekraczał ciężaru własnego pojazdu samochodowego oraz jeżeli dopuszczalny ciężar całkowity złączonych pojazdów nie przekraczał 3,5 t.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze