Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Złotowskiego w przedmiocie bezczynności organu w sprawie zmiany w ewidencji gruntów i budynków
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Joanna Banasiewicz Sędziowie: sędzia NSA Anna Łukaszewska- Macioch sędzia del. WSA Monika Nowicka (spr.) Protokolant Michał Zawadzki po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J. B. i J. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 października 2007 r. sygn. akt III SAB/Po 11/07 w sprawie ze skargi J. B. i J. B. na bezczynność Starosty Złotowskiego w przedmiocie bezczynności organu w sprawie zmiany w ewidencji gruntów i budynków oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie strona 1/5

Wyrokiem z dnia 23 października 2007 r. sygn. akt III SAB/Po 11/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę na bezczynność Starosty Złotowskiego w sprawie zmian w ewidencji gruntów i budynków.

W uzasadnieniu w/w wyroku Sąd stwierdził, co następuje:

J. i J. B. w dniu 14 lutego 2007r. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność Starosty Złotowskiego w sprawie przeprowadzenia postępowania dotyczącego zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Nadmienili przy tym, że - przed wniesieniem skargi - wystąpili do Wojewody Wielkopolskiego, aby Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i

Kartograficznego wyznaczył Staroście Złotowskiemu termin rozpatrzenia w/w wniosku.

Organ ten jednak uznał, że nie zachodziła potrzeba wyznaczenia takiego terminu. W związku z powyższym skarżący domagali się, aby Sąd zobligował Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego do wyznaczenia Staroście Złotowskiemu terminu do wydania decyzji zamykającej rejestr gruntów nr [...] i wyznaczenie biegłego sądowego dla ustalenia stanu prawnego działki nr [...] sprzed 1992 r. a także ustalenia zgodności z obowiązującym prawem wszystkich dokumentów geodezyjnych dotyczących podziału działki nr [...].

Bezczynność organu zarzucono w następujących okolicznościach sprawy.

J. i J. B. w piśmie z dnia [...] maja 2005 r., skierowanym do Głównego Geodety Kraju, domagali się nakazania Starostwu Powiatowemu w Złotowie przeprowadzenia kontroli legalności założenia rejestru gruntów nr [...] a nadto wydania decyzji administracyjnej o zamknięciu lub odmowie zamknięcia w/w rejestru. Wnioskodawcy twierdzili, że na skutek działań Wójta oraz służb geodezyjnych w Złotowie wystąpił niezgodny z treścią ksiąg wieczystych niedobór powierzchni w ich działkach. W ocenie skarżących rejestr ten został założony bez podstawy prawnej i poświadcza nieprawdę. Z tego względu strony - stały na stanowisku - iż zamknięcie rejestru, przywróci stan posiadania gruntu i budynku zgodny z treścią księgi wieczystej KW [...]. Postanowieniem z dnia [...] lipca 2006 r. Główny Geodeta Kraju przekazał do załatwienia - według właściwości - Staroście Złotowskiemu sprawę wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków obrębu L. w zakresie powierzchni działki ewidencyjnej nr [...].

Z uwagi na powyższe Starosta Złotowski - działając na podstawie art. 64 §2 k.p.a. w związku z § 46 i § 47 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) - wezwał małżonków B. do usunięcia braków wniosku - w terminie 7 dni - pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania, poprzez przedłożenie dokumentów, które mogłyby stanowić podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

W odpowiedzi - wnioskodawcy podnieśli, że wezwanie do usunięcia braków podania powinno być skierowane nie do nich a do organu, dla którego rejestr gruntów został utworzony, czyli do podmiotu, który w rejestrze jest lub był wskazany jako właściciel nieruchomości. Zdaniem małżonków B. pomimo, że to oni wystąpili z wnioskiem o zamknięcie rejestru, Starosta miał obowiązek nakazać Wójtowi Gminy L. złożenie dokumentów poświadczających, że przed zgłoszeniem do komunalizacji zabudowanej działki nr [...] o powierzchni [...] m2, gmina była jej właścicielem.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta