Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janina Antosiewicz, Sędzia NSA Joanna Banasiewicz, Sędzia WSA del. do NSA Wojciech Mazur (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Kamil Wertyński, po rozpoznaniu w dniu 21 października 2010 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej M. I. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego.2010r. sygn. akt I SA/Wa 1799/09 w sprawie ze skargi M. I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] kwietnia 2009r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie na rzecz M. I. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 5 lutego 2010 r. sygn. akt I SA/Wa 1799/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] o skierowaniu M. S. do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na pobyt stały.

Wyrok został wydany w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy.

Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy [...] Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia [...] października 2008 r., sygn. akt [...] orzeczono o umieszeniu M. S. w domu pomocy społecznej bez jego zgody.

W związku z tym postanowieniem Prezydent m.st. Warszawy decyzją z dnia [...] marca 2009 r. działając na podstawie art. 54 ust. 1, art. 56 i art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm. powoływanej dalej jako ustawa o pomocy społecznej) oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 353, ze zm.) orzekł o skierowaniu M. S. do domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - na pobyt stały oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu podniósł, że z zebranego materiału dowodowego wynika, że wymaga on całodobowej opieki z powodu stanu zdrowia, a tym samym skierowania do domu pomocy społecznej. Ustalono również, iż nie istnieje możliwość zapewnienia niezbędnej, całodobowej opieki w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła M. I. opiekun prawny M. S.

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2009 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie utrzymało w mocy decyzję Prezydenta m.st. Warszawy. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że decydujące znaczenie w niniejszej sprawie ma prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego z dnia [...] października 2008 r., którym orzeczono o umieszczeniu M. S. w domu pomocy społecznej bez jego zgody - dodając, że postanowienia sądów są wiążące dla wszystkich organów.

Odnosząc się do zarzutów odwołania dotyczących możliwości pogorszenia stanu zdrowia M. S. w domu pomocy społecznej organ odwoławczy stwierdził, że zarzut ten nie znajduje potwierdzenia w materiale dowodowym, bowiem wynika z niego, że M. I. - sprawująca nad nim opiekę, jest także osobą chorą, korzystającą ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Dodał, że do odwołania nie dołączono dowodu, że został złożony wniosek o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego o skierowaniu M. S. do domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na pobyt stały, a tylko prawomocne orzeczenie zmieniające to postanowienie mogłoby spowodować uchylenie decyzji organu I instancji.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie M. I. podniosła, że organy administracji niezwykle pobieżnie zbadały stan faktyczny sprawy, opierając się na nieaktualnych okolicznościach, które zmieniły się od października 2008 r. W okresie pół roku w życiu skarżącej i jej syna zaszły takie zmiany, iż odpadła podstawa umieszczenia M. S. w domu pomocy społecznej bez jego zgody. Ponadto wniosła o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego z dnia [...] października 2008 r. Dodała, że przebywała w ubiegłym roku w szpitalu, co stało się przyczyną interwencji Sądu. Obecnie nastąpiła zmiana sytuacji, albowiem opuściła ona szpital i może w pełni sprawować pieczę nad synem. Aktualnie dobro M. S. nie wymaga, aby został on umieszczony w domu pomocy społecznej, lecz aby przebywał w domu.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze