skarg E. L. i E. S. na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA - Janina Antosiewicz Sędziowie NSA - Izabella Kulig-Maciszewska SO Irena Kamińska (spr.) Protokolant Ewa Dral po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2001r. sprawy ze skarg E. L. i E. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości oddala skargę

Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Uzasadnienie strona 1/3

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie na podstawie art. 132 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz.26) w zw. z art.7 ust.2 dekretu z 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz.279) po rozpatrzeniu odwołania E. L. i innych od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia [...] Nr [...] odmawiającej poprzednim właścicielom przyznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości "K." obejmującej działki Nr [...] utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.

Prezydent m.st. Warszawy decyzją z dnia [...] Nr [...] na podstawie art.19 ust.l i la ustawy z dnia 25 marca 1994r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 48, poz.195 z późn. zm.) art.7 ust.l, 2 i 3 dekretu z dnia 26 października o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. Nr 50 poz.270) oraz art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 maja1990r. złożonego przez adwokata w imieniu dawnych właścicieli hipotecznych A. i E. małż. L. o ustanowienie prawa własności, czasowej (obecnie użytkowania wieczystego do działek Nr [...] pochodzących z nieruchomości pod nazwą "K."

- odmówił E. L. ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do działek Nr [...] o pow. [...], Nr [...] o pow. [...] oraz Nr [...] o pow. [...] zajętych pod pracownicze ogrody działkowe,

- odmówił E. L., E. S. oraz A. L. ustanowienia prawa użytkowania wieczystego działki Nr [...] o pow. [...] zajętej pod pracownicze ogródki działkowe.

Organ administracyjny pierwszej instancji ustalił, że aktami notarialnymi z dnia [...] o numerach: Rep. [...] B. R. sprzedał działki Nr [...] o powierzchni [...] m2 wchodzącej w skład nieruchomości "K." A Działy I, II, III, IV, V T. i J. małżonkom K. w częściach równych niepodzielnie oraz na tych samych zasadach sprzedał małżonkom K. działkę Nr [...] wchodzącą w skład w/w nieruchomości - aktem notarialnym z dnia [...] Nr [...]. Natomiast działka Nr [...] wchodząca w skład nieruchomości "K." została sprzedana przez B. R. aktem notarialnym z dnia [...] Rep. Nr [...] E. z K. L.

Małżonkowie A. i E. L. nabyli od B. R. aktem notarialnym z dnia [...] Rep.Nr [...] działkę Nr [...] o powierzchni [...] m2 wchodzącą w skład nieruchomości "K.".

Spadek po J. i T. małż. K, nabyła w całości córka E. L., co zostało stwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi z dnia 27.09.90r. w sprawie TNs 367/90. Postanowieniem z dnia 23 marca 1977r. Sąd Rejonowy dla W-wy Pragi stwierdził, że prawa do spadku po zmarłym A. L. nabyli żona E. L. oraz dzieci E. S. i A. L., każdy po 1/3 części spadku.

Z dniem 21 listopada 1945r. tj, z dniem wejścia w życie dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na- obszarze m.st.Warszawy (Dz.U. Nr 10, poz.279) przedmiotowa nieruchomość, na podstawie art.2 dekretu przeszła na własność Gminy a późniącej Skarbu Państwa. Z dniem 27 maja 1990r. grunt ten Stał się własnością Gminy Warszawa-Mokotów, natomiast zgodnie z art. 36. ust. l. ustawy z dnia 25 marca 1994r. o ustroju miasta stołecznego W-wy (Dz.U. N r 48, poz.195) grunt przedmiotowej nieruchomości stał się własnością Gminy Centrum.

Strona 1/3
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny