Sprawa ze skargi P. Sp. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela- Najda - Ossowska (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Leszek Kleczkowski Sędzia WSA Mirella Łent Protokolant starszy sekretarz sądowy Małgorzata Antoniuk po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 22 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, 2. uznaje uprawnienie P. Sp. z o. o. w W. do otrzymania zwrotu opłaty za kartę pojazdu w kwocie 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) wydanej dla pojazdu o nr rejestracyjnym [...], 3. zasądza od Prezydenta Miasta B. na rzecz P. Sp. z o. o. w W. kwotę 457,00 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/6

1. Wnioskiem z dnia [...] spółka P. L. sp. z o.o., (Skarżąca) z siedzibą w W. wystąpiła do Prezydenta B. o zwrot nadpłaty za wydanie 59 kart pojazdów w tym karty samochodu o numerze identyfikacyjnym [...] nr rej. [...] w łącznej kwocie 25075 zł. Uzasadniając wniosek strona powołała się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006r., sygn. akt U 6/04 stwierdzający niekonstytucyjność przepisu, na podstawie, którego pobierana była opłata za wydanie karty pojazdu w wysokości 500 zł.

2. Skarżąca wskazała, iż uiściła na rzecz Urzędu Miasta B. łączną kwotę 29 500 zł (59 x 500 zł) tytułem opłaty za wydanie kart pojazdu, to jest powyżej faktycznych kosztów wytworzenia tych kart, wskazując, iż na mocy rozporządzenia organ rejestrujący może pobierać opłatę za wydanie jednostkowej karty pojazdu w wysokości 75 zł Również w ocenie skarżącej przepis § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003r., do którego odnosił się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia, 2006 r., sygn. akt U 6/04 był niekonstytucyjny i sprzeczny z ustawą od początku jego obowiązywania. Podwyższenie opłaty za wydanie karty pojazdu ponad faktyczne koszty jej wytworzenia stanowiło nową daninę publiczną, co naruszało przepis art. 217 Konstytucji RP, zgodnie, z którym tego rodzaju daniny mogą być nakładane tylko na podstawie ustawy, a nie aktów podustawowych takich, jak m.in. rozporządzenia. Skarżąca stwierdziła, iż organ administracji samorządowej pobrał przedmiotową opłatę bez stosownej podstawy prawnej.

3. W odpowiedzi na wniosek, organ odmówił zwrotu opłaty. Uzasadniając swoje stanowisko stwierdził, że organy rejestrujące pojazdy działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm. dalej ustawa p.r.d.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Podniósł, że art. 77 ust. 3 ustawy p.r.d. zobowiązuje organ rejestrujący do wydania karty pojazdu za opłatą, przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu (na dzień rejestracji samochodu skarżącej) w kwocie 500 zł określona była w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310). Wymienione rozporządzenie utraciło moc prawną z dniem 15 kwietnia 2006 r., tj. z chwilą wejścia w życie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421), na mocy, którego organ rejestrujący pobiera opłatę za wydanie karty pojazdu w wysokości 75 zł. Tym samym organ rejestrujący działał na podstawie i w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

4. Pismem z [...] skarżąca wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa ponownie powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006r., sygn. akt U 6/04. Zarzuciła niekonstytucyjność przepisu, na podstawie, którego pobierana była opłata za wydanie karty pojazdu w wysokości 500 zł. Skarżąca powołała się również na postanowienie z 10 grudnia 2007 r., C-134/07, Dz. UE C 2008/64/15/1, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że opłata za wydanie kart pojazdu w kwocie przewyższającej 75 zł jest niezgodna z art. 90 akapit pierwszy WE (Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską), bowiem według Trybunału Sprawiedliwości art. 90 akapit pierwszy WE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on opłacie, takiej jak ta przewidziana w § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu, która to opłata w praktyce jest nakładana w związku z pierwszą rejestracją używanego pojazdu samochodowego przywiezionego z innego państwa członkowskiego, lecz nie jest nakładana w związku z nabyciem w Polsce używanego pojazdu samochodowego, jeśli pojazd ten już jest tam zarejestrowany. Skarżąca działając w oparciu o powyżej zaprezentowaną argumentację, oraz mając na względzie fakt, iż organ administracji samorządowej pobierając zawyżoną opłatę za kartę pojazdu działał na podstawie niekonstytucyjnego oraz sprzecznego z ustawą przepisu określającego wysokość tej opłaty, wezwała do usunięcia naruszenia prawa polegającego na odmowie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu dla w/w pojazdu.

Strona 1/6