Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.
Tezy

Oświadczenie o sfałszowaniu podpisu w zeznaniach podatkowych, na które powołują się organy podatkowe w uzasadnieniach decyzji nie może być uznane za dowód, gdyż nie zostało złożone po uprzedzeniu osoby składającej oświadczenie, o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 180 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Józef Orzel, Sędziowie sędzia NSA Włodzimierz Witold Kędzierski (spr.), sędzia NSA Janusz Lewkowicz, Protokolant Urszula Zajko, po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2006 r. sprawy ze skargi P. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] października 2005 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości, 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz skarżącego P. S. kwotę 121,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/3

Dyrektor Izby Skarbowej w B. decyzją z [...].10.2005 r., [...], utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z [...].07.2005 r., nr [...], określającą P. S. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. w kwocie [...] zł.

Z uzasadnienia decyzji Dyrektora Izby Skarbowej wynika, że 14 marca 2005 r. W. K. złożyła w Urzędzie Skarbowym w S. zawiadomienie, iż figuruje na wspólnym zeznaniu rocznym PIT-37 za 2002 r. z P. S., na którym to zeznaniu sfałszowano jej podpis. Zeznanie podatkowe złożone zostało w czasie, kiedy przebywała poza granicami kraju.

W związku z tym zaświadczeniem oraz w celu ustalenia formalnej i merytorycznej poprawności wspólnego zeznania małżonków dokonano, z udziałem P. S., czynności sprawdzających.

Na podstawie złożonych przez podatnika dokumentów stwierdzono, iż:

- błędnie wykazano kwoty zaliczek pobranych w 2002 r. przez organ rentowy z emerytury/renty krajowej W. S.;

- błędnie ustalono w załączniku PIT/D kwotę przysługującego odliczenia z tytułu wydatków poniesionych w 2002 r. na zakup nowowybudowanego lokalu mieszkalnego oraz z tytułu wniesionego wkładu do spółdzielni mieszkaniowej;

- błędnie ustalono w załączniku PIT/D kwotę przysługującego odliczenia z tytułu wydatków poniesionych w 2002 r. na remont i modernizację lokalu mieszkalnego oraz z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy do spółdzielni mieszkaniowej.

Zeznanie PIT-37 za 2002 r. wypełnione zostało na zasadzie łącznego opodatkowania dochodów małżonków w oparciu o art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W części B zeznania w poz. 9 i 10 oraz w części L w pozycjach "podpis podatnika" i "podpis małżonka" stwierdzono odręczne podpisy. P. S. oświadczył, iż podpisy złożone zostały przez żonę i przez niego.

Uwzględniając nieprawidłowości stwierdzone w postępowaniu wyjaśniającym P. S. [...].04.2005 r. złożył korektę zeznania PIT-37 za 2002 r. Korekta nie została podpisana przez W. S. (obecnie K.), która [...].04.2005 r. złożyła oświadczenie, iż nie wyrażała zgody na wspólne opodatkowanie dochodów osiągniętych w 2002 r. przez nią i przez P. S. Złożone poprzednie zeznanie podatkowe dotyczące roku 2002 zostało złożone bez jej zgody i nie było przez nią podpisywane.

W tym stanie rzeczy wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe w celu określenia P. S. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r.

Do rozliczenia P. S. w 2002 r. przyjęto całą kwotę poniesionych wspólnych wydatków mieszkaniowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w B. powołując się na przepis art. 6 ust. 2 i 8, art. 3 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wywiódł, że wobec oświadczeń W. K. (poprzednio S.), iż nie wyrażała zgody na wspólne opodatkowanie i nie podpisywała zeznania podatkowego za 2002 r.,, brak jest podstaw do wspólnego opodatkowania dochodów osiągniętych w 2001 r. przez W. i P. S.

Nie zachodzą także przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z [...].07.2001 r. i umorzenia postępowania podatkowego w stosunku do P. S.

Strona 1/3