Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t, Egzekucyjne postępowanie, Wodne prawo
Tezy

Egzekucja administracyjna nie jest dopuszczalna w sprawie składek należnych od członków spółki wodnej, mają one bowiem charakter cywilnoprawny.

Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 1999 r. Urząd Skarbowy w R. zwrócił tytuły wykonawcze przeciwko członkom skarżącej Spółki w R. bez załatwienia.

Urząd wskazał, że egzekucja administracyjna należności spółki z tytułu składek członkowskich i innych świadczeń przysługujących od członków spółki jest niedopuszczalna.

W zażaleniu na powyższe postanowienie skarżąca Spółka w R. wskazała, że zgodnie z par. 1 ust. 1 pkt 2 lit. "d" rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. 1997 nr 1 poz. 1 ze zm./ egzekucji administracyjnej podlegają należności z tytułu działalności statutowej spółek wodnych.

Postanowieniem z dnia 11 czerwca 1999 r. Izba Skarbowa w B. utrzymała w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. Organ odwoławczy wskazał, że składki członkowskie na rzecz spółki wodnej nie mogą podlegać egzekucji administracyjnej w oparciu o cyt. rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, bowiem nie można ich kwalifikować do należności pieniężnych z tytułu działalności statutowej spółek wodnych, ale do należności będących środkiem do osiągnięcia celów spółki.

Także w ustawie z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne /Dz.U. nr 38 poz. 230 ze zm./ brak podstaw do dochodzenia składek członkowskich w trybie egzekucji administracyjnej w przeciwieństwie do kar pieniężnych za wprowadzenie ścieków lub zwiększony pobór lub piętrzenie wody w stosunku do wielkości ustalonych w pozwoleniu wodno-prawnym. Izba przywołała na poparcie swego stanowiska orzecznictwo sądowe i dodatkowo wskazała, że tytuły wykonawcze nie odpowiadały wymogom formalnym z art. 27 Prawa wodnego z uwagi na brak pieczęci urzędowej.

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego Spółka w R. wniosła o uchylenie powyższego postanowienia. Skarżąca podkreśliła, że świadczenia członków, jak i właścicieli nieruchomości nie będących członkami Spółki wodnej mają formę składek. Świadczenia rzeczowe mają charakter wyjątkowy, jedynie zobowiązania wobec Spółki powstałe z tytułu umów cywilnoprawnych mogłyby nie podlegać egzekucji administracyjnej. Interpretacja Izby Skarbowej prowadzi do tego, że świadczenia na rzecz spółki wodnej nie podlegałyby egzekucji.

W odpowiedzi na skargę Izba Skarbowa w B. wniosła o oddalenie skargi i obok powtórzenia argumentacji zawartej w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji podkreśliła, że egzekucji administracyjnej poddane są także należności pieniężne pozostające w zakresie właściwości organów samorządu terytorialnego. Spółka wodna takim organem jednak nie jest. Jej działalność statutowa obejmuje wykonanie, utrzymanie i eksploatację określonych urządzeń wodnych, prowadzenie racjonalnej gospodarki pomelioracyjnej. Natomiast składki członkowskie nie stanowią elementu działalności statutowej, a jedynie środek do osiągnięcia celów spółki. Tak też interpretuje składki Minister Rolnictwa w zarządzeniu z dnia 25 czerwca 1980 r. w sprawie ustalenia wzorcowych statutów spółek wodnych i ich związków /M.P. nr 16 poz. 81/. Wobec czego nie ma podstaw do uznania, że egzekucji administracyjnej podlegałyby składki.

Strona 1/3