Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 rok
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska, Sędziowie: Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń, Sędzia NSA Elżbieta Rischka (spr.), Protokolant: Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Zalewska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 15 października 2009 r. sprawy ze skargi W. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 kwietnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 rok oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/16

W złożonym na druku PIT-36 zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w 2003 r. W. M. wykazał z 1) pozarolniczej działalności gospodarczej: przychód w wysokości 10.333.642,47 zł, koszty uzyskania przychodu w wysokości 10.165.618,86 zł i dochód w wysokości 168.023,61 zł 2) najmu przychód w wysokości 8.760,00 zł, koszty uzyskania przychodu w wysokości 909,03 zł oraz dochód w wysokości 7.850,97 zł. Łączny dochód podatnika wynosił 175.874,58 zł. Po odliczeniu od dochodu strat z lat ubiegłych w wysokości 3.349,08 zł oraz darowizn w wysokości 1.100,00 zł dochód do opodatkowania wyniósł 171.425,50 zł, a podatek dochodowy obliczony wg skali kształtował się na poziomie 56.562,88 zł. Po uwzględnieniu odliczeń od podatku ulgi za wyszkolenie uczniów w wysokości 20.064,00 zł, należny podatek dochodowy za 2003 r. wyniósł 36.498,90 zł.

Postanowieniem z dnia 4 września 2006 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej - zwany dalej Dyrektor UKS - wszczął postępowanie kontrolne w firmie ZPU "A" W. M. w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa za 2003 r.

W dniach od 5 września 2006 r. do 20 października 2006 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie rzetelności złożonego przez W. M. zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2003 r.

Decyzją z dnia 8 grudnia 2006 r. Dyrektor UKS określił zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2003 w kwocie 207.043,00 zł. Organ podatkowy I instancji stwierdził, że w wyniku powiązań rodzinnych małżonkowie W. i I. M. kształtowali wzajemne zdarzenia gospodarcze w taki sposób, że w konsekwencji spowodowało to zaniżenie zobowiązania podatkowego o kwotę 170.544,00 zł.

Pismem z dnia 21 grudnia 2006 r. W. M. złożył odwołanie od decyzji Dyrektora UKS, wnosząc o jej uchylenie w części.

Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia 28 lutego 2007 r. uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, ponieważ rozstrzygnięcie sprawy wymagało uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w znacznej części. Organ odwoławczy wskazał na konieczność ustalenia zasadności zastosowania w sprawie art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - zwanej dalej ustawą pdof - przede wszystkim poprzez precyzyjne ustalenie charakteru i zakresu współpracy pomiędzy małżonkami. Uzupełnienia wymagał w szczególności materiał dotyczący działalności gospodarczej prowadzonej przez I. M..

Decyzją z dnia 28 listopada 2007r. Dyrektor UKS określił W. M. wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. w kwocie 273.891,00 zŁ.

W odwołaniu z dnia 11 grudnia 2007 r. W. M. wniósł o uchylenie decyzji z dnia 28 listopada 2007 r. w części dotyczącej nieuznania za koszt uzyskania przychodów płaconych kwot za usługi dla firmy "B.".

Decyzją z dnia 24 kwietnia 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej uchylił decyzję Dyrektora UKS z dnia 28 listopada 2007 r. w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, gdyż rozstrzygnięcie sprawy wymagało uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w znacznej części.

Strona 1/16