Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy S.dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola lub inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Wojtynowska, Sędziowie Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń (spr.), Sędzia WSA Irena Wesołowska, Protokolant Starszy Sekretarz sądowy Agnieszka Rupińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 14 września 2011 r. sprawy ze skargi W.B. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia 26 stycznia 2010 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy S.dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola lub inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 1. stwierdza nieważność § 8 uchwały Rady Gminy S.z dnia 26 stycznia 2010 r., nr [...]; 2. wstrzymuje wykonanie uchwały w zakresie określonym w pkt 1 wyroku do czasu uprawomocnienia się wyroku; 3. zasądza od Rady Gminy S. na rzecz strony skarżącej kwotę 300 zł (trzysta złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/4

W dniu 26 stycznia 2010 r. Rada Miasta S., działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.), podjęła uchwałę nr [...] w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy S. dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola lub inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (zwana dalej Uchwałą).

W § 8 ust. 1 tej Uchwały postanowiono, że wypłatę dotacji wstrzymuje się w przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 7 (pkt 1), nie złożenia w terminie informacji, o której mowa w § 4 (pkt 2); nie złożenia w terminie informacji, o której mowa w § 5 pkt 1 i 2 (pkt 3); złożenia informacji, o której mowa w pkt 2, niezgodnej ze stanem faktycznym (pkt 4). Zgodnie z § 8 ust. 2 Uchwały wstrzymana dotacja, w postaci wypłaty zaległych rat miesięcznych, jest uruchamiana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną usunięte uchybienia określone w ust. 1.

Pismem z dnia 18 kwietnia 2011 r. W.B. wezwała Radę Gminy S. do usunięcia naruszenia prawa poprzez usunięcie wskazanego wyżej § 8 Uchwały. Zdaniem strony jedynym warunkiem nieudzielenia dotacji jest niepodanie przez podmiot prowadzący niepubliczną placówkę organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowanej liczby uczniów do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Sankcje przewidziane w § 8 Uchwały nie znajdują umocowania w przepisach prawnych stanowiących podstawę prawną Uchwały.

Uchwałą z dnia 22 czerwca 2011 r. Rada Gminy odmówiła usunięcia § 8 Uchwały.

W dniu 13 czerwca 2011 r. strona wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wnosząc o uchylenie § 8 Uchwały.

W odpowiedzi na skargę Rada Gminy wniosła o jej oddalenie twierdząc, że zaskarżony przepis nie wykracza poza upoważnienie ustawowe wyrażone w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Sankcji w postaci czasowego wstrzymania dotacji nie można utożsamiać z nieudzieleniem dotacji w ogóle, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, albowiem w sytuacjach z § 8 zaskarżonej Uchwały dochodzi jedynie do przesunięcia w czasie wypłaty dotacji z przyczyn leżących po stronie skarżącej. Wójt jako organ wykonawczy gminy musi przestrzegać dyscypliny finansów publicznych i każda kwota w postaci dotacji może zostać wypłacona wyłącznie na podstawie pewnych i wiarygodnych, złożonych w ustalonych terminach danych.

Dodatkowo wskazano, że zaskarżona Uchwała była przedmiotem badania pod względem jej zgodności z prawem przez Regionalna Izbę Obrachunkową, która uchwałą Nr [...] z dnia 18 lutego 2010 r. nie zakwestionowała tejże Uchwały w tym zakresie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna.

Na podstawie art. 1 § 1 i art.1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), zwanej dalej p.p.s.a. sądy te sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Są zatem właściwe również do kontroli zgodności z prawem uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego. Nie działają jednakże z urzędu lecz wyłącznie w sprawach zainicjowanych skargą legitymowanego do tego podmiotu. Postępowanie sądowoadministracyjne oparte jest bowiem bezwzględnie na zasadzie skargowości.

Strona 1/4