Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie wydania zaświadczenia o pomocy de minimis
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Wiciak, Sędzia NSA Ewa Madej, Sędzia NSA Teresa Randak (spr.), Protokolant Anna Florek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2009 r. sprawy ze skargi M. C. prowadzącego Firmę A w G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia o pomocy de minimis oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/7

Zaskarżonym postanowieniem, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 roku o samorządowych kolegiach odwoławczych (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) i § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U. Nr 198, poz. 1925), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K., po rozpatrzeniu zażalenia M.C. (prowadzącego Firmę Prywatną A z siedzibą w G.), na postanowienie Prezydenta Miasta G. z dnia [...] Nr [...] w sprawie odmowy korekty zaświadczeń z dnia [...], [...] (nr [...] i [...]), [...], [...] o pomocy de minimis - uchyliło w całości zaskarżone postanowienie organu I instancji i orzekło o odmowie wydania zaświadczeń o żądanej przez stronę treści.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że pismem z dnia [...] M.C., prowadzący Firmę Prywatną A z siedzibą w G., zwrócił się do Urzędu Miejskiego w G. z prośbą o wystawienie [...] korekt zaświadczeń z dnia [...], [...] (nr [...] i [...]), [...], [...] o udzielonej pomocy de minimis na podstawie art. 306 a § 1 Ordynacji podatkowej. Do wniosku dołączono "Zestawienie wydatków z ZFRON, stanowiących pomoc de minimis" na ogólną kwotę [...] zł i kserokopie faktur z okresu od dnia [...] do dnia [...].

Postanowieniem z dnia [...] Prezydent Miasta G. odmówił uwzględnienia wniosku i korekty powołanych zaświadczeń, wskazując, że przedmiotowe zaświadczenia wydane zostały w oparciu o obowiązujące w przedmiotowym czasie przepisy prawne.

Organ II instancji rozpatrując zażalenie strony postanowieniem z dnia [...] Nr [...] uchylił rozstrzygnięcie organu I instancji i odmówił wydania zaświadczeń o żądanej przez stronę treści.

Prawomocnym wyrokiem z dnia 2 lipca 2008 r. sygn. akt I SA/Gl 142/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił zaskarżone postanowienie, wskazując w uzasadnieniu, że przy ponownym rozpatrzeniu sprawy zachodzi potrzeba rozważenia, jaki organ jest właściwy do wydania lub odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści. Mając na uwadze treść w/w wyroku Samorządowe Kolegium Odwoławcze zważyło, że wydawanie zaświadczeń uregulowane zostało w Dziale VIII A Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 306 a w/w ustawy organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, które potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydawania i w granicach żądania wnioskodawcy. Kontynuując, organ II instancji wskazał na odformalizowany tryb postępowania w sprawie udzielania zaświadczeń, zaznaczając, że przepisy nie przewidują "korekt" wydanych zaświadczeń. Wskazał także, że organ I instancji dysponował w rozpoznawanym przypadku, tylko wiedzą na temat wysokości ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości przysługującego skarżącemu - jako prowadzącemu zakład pracy chronionej - na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Określenie "dane znajdujące się w jego posiadaniu" - użyte w treści art. 306 b § 2 Ordynacji podatkowej - nie może być rozumiane dowolnie i rozszerzająco poprzez obejmowanie nim także danych dostarczonych właściwemu organowi przez osobę ubiegającą się o wydanie zaświadczenia w celu potwierdzenia faktów z tych danych wynikających. W tym zakresie Kolegium odwołało się do wyroku WSA w Gliwicach z dnia 17 kwietnia 2007 r. sygn. akt I SA/Gl 1360/06 - wskazując, że wyrok ten zapadł w podobnym stanie faktycznym, jak w sprawie rozpoznawanej.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze