Sprawa ze skargi J. B. na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.), Sędziowie WSA Beata Machcińska, Bożena Pindel, Protokolant Paulina Nowak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2016 r. sprawy ze skargi J. B. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/12

Zaskarżoną interpretacją z dnia [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w L. działający w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) w związku z art.16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) stwierdził, że stanowisko J. B. (dalej: wnioskodawczyni, strona) przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego jest nieprawidłowe.

Relacjonując przedstawiony przez stronę we wniosku o wydanie interpretacji indywidulanej stan faktyczny organ interpretacyjny podał, że w dniu 15 września 2014 r. Wnioskodawczyni sprzedała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które wcześniej zostało nabyte w części w drodze umowy darowizny w 2012 r., a w części na podstawie wydanego w 2012 r. prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu Wnioskodawczyni. Za środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego została na podstawie umowy kupna-sprzedaży z dnia 15 lipca 2015 r. zakupiona nieruchomość lokalowa. Lokal mieszkalny został zakupiony na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni z zamiarem w przyszłości zamieszkania w nim. Oprócz zakupionego lokalu, aktualnie, Wnioskodawczyni posiada jeszcze jeden lokal mieszkalny, w którym zamieszkuje. W październiku 2015 r. Wnioskodawczyni zameldowała się w zakupionym w 2015 r. mieszkaniu, na razie bez zamieszkania w nim. By czasowo zmniejszyć koszty utrzymania lokalu mieszkalnego, jak również wykorzystując przypadkową sytuację związaną z faktem, że znajoma osoba szukała lokalu mieszkalnego na czasowe zamieszkanie, Wnioskodawczyni zawarła umowę najmu na czas określony do października 2016 r., zgłaszając organowi podatkowemu przychody z tego tytułu. Dokonując zakupu mieszkania Wnioskodawczyni nie miała zamiaru wynajmować lokalu osobom trzecim. W przyszłości, na razie dokładnie nieokreślonej, Wnioskodawczyni zamierza w tym lokalu zamieszkać.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatkowanie środków pieniężnych pochodzących ze sprzedaży spółdzielczego lokalu mieszkalnego na zakup drugiego lokalu mieszkalnego z zamiarem w przyszłości w nim zamieszkania, który przez czas określony jest przedmiotem wynajmu, będzie uznane jako wydatkowanie środków na własne cele mieszkaniowe, co z kolei uzasadnia możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Dalej, przedstawiając stanowisko Wnioskodawczyni, organ interpretacyjny podał, że, zdaniem strony, przeznaczenie środków pieniężnych pochodzących ze sprzedaży spółdzielczego lokalu mieszkalnego na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość z zamiarem zamieszkania w nim, będzie uznane jako wydatkowanie środków na własne cele mieszkaniowe, które uzasadnia uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego. Nie ma w tym stanie faktycznym znaczenia fakt, że przedmiotowy lokal będzie przez pewien okres czasu przedmiotem umowy najmu.

Strona 1/12