Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Juszczyk - Wiśniewska (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Jan Grzęda Sędzia WSA Barbara Rennert Protokolant Sekretarz sądowy Alicja Rakiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi "O" Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/11

O Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OP zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] marca 2013 r. nr [...]. Zaskarżona decyzja utrzymywała w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie określenia skarżącej Spółce kwoty długu celnego oraz prawidłowej kwoty podatku od towarów i usług z tytułu importu wraz z odsetkami.

Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym sprawy.

Działająca z upoważnienia skarżącej Agencja Celna [...] w dniu [...] marca 2010 r. złożyła zgłoszenie celne uzupełniające nr [...] wnosząc o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej towar pochodzący z Chin w postaci modułów diod LED - 120 szt., deklarując kod taryfy celnej 8531902000 (obejmujący części do aparatury do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej) i przyporządkowaną temu kodowi stawkę celną w wysokości 0% oraz stawkę podatku od towarów i usług 22%.

Powyższe zgłoszenie celne, jako odpowiadające wymogom formalnym zostało przyjęte, a towar z mocy prawa objęty został wnioskowaną procedurą.

Na przełomie września i października 2011 r. upoważnieni funkcjonariusze celni Urzędu Celnego przeprowadzili kontrolę postimportową ww. zgłoszenia celnego w wyniku której ustalono, że strona dokonała niewłaściwej klasyfikacji towaru.

W związku z powyższym postanowieniem z dnia [...] maja 2012r. Naczelnik Urzędu Celnego wszczął w stosunku do skarżącej Spółki postępowanie celno-podatkowe zakończone decyzją z dnia [...] lipca 2012 r. w której uznał przedmiotowe zgłoszenie celne za nieprawidłowe w części dotyczącej klasyfikacji taryfowej, wskazując, że właściwym kodem dla importowanego towaru jest kod Taric 9405409990 ze stawką celną 2,7% oraz określił w stosunku do importowanego towaru prawidłową kwotę cła i podatku od towarów i usług.

Od powyższej decyzji Spółka O wniosła odwołanie. Zaskarżonej decyzji zarzuciła błędne ustalenia w zakresie klasyfikacji importowanego towaru, a także bezpodstawne pominięcie wszystkich wniosków dowodowych zgłoszonych przez stronę w wyznaczonym jej 7-dniowym terminie do wypowiedzenia się (dowód z dokumentu - opinii biegłego, z dokumentów WIT, z przesłuchania świadka i strony).

Dyrektor Izby Celnej w postępowaniu odwoławczym wydał postanowienia z dnia [...] stycznia 2013 r., w którym odmówił przeprowadzenia rozprawy, i z [...] lutego 2013 r. w którym odmówił przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.

Pismem z dnia [...] marca 2013 r. skarżąca Spółka ponowiła wszystkie zgłoszone dotychczas wnioski dowodowe, a dodatkowo wniosła o przeprowadzenie dowodu z dokumentu WIT nr [...] na okoliczność tożsamości cech towaru objętego spornym zgłoszeniem z towarem w nich ujętym, dowodu z przesłanej w toku postępowania przed organem I instancji ekspertyzy technicznej, a także dowodu z opinii biegłego z dziedziny fizyki oraz informatyki.

Decyzją z dnia [...] marca 2013r. Dyrektor Izby Celnej utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. W uzasadnieniu wskazał, że do celów klasyfikacji taryfowej stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych Nomenklatury Scalonej (CN). Nomenklatura Scalona przedstawiona została w zał. Nr 1 do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (WTC). Obowiązująca w 2010r. Nomenklatura Scalona została wprowadzona Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 948/2009 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającego załącznik 1 do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. UE serii L nr 286 z dnia 31 października 2007 r.).

Strona 1/11