Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie określenia wysokości podatku od nieruchomości
Tezy

1. Do zastosowania stawek podatkowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 6 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ konieczne jest prowadzenie na opodatkowanym gruncie działalności gospodarczej. Nie jest istotne kto prowadzi działalność gospodarczą czy podmiot, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, czy inny podmiot korzystający z gruntu.

2. Ewidencja budynków i gruntów /art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz.U. nr 30 poz. 163 ze zm./ - może stanowić dokument wyjściowy do ustalenia podstawy opodatkowania, ale wyłącznie w przypadku, gdy dane wynikające z tej ewidencji są zgodne ze stanem faktycznym.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Jednostki Wojskowej (...) w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 31 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku od nieruchomości - uchyla zaskarżoną decyzję, (...).

Uzasadnienie strona 1/7

Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy O. z dnia 10 września 1999 r. (...) w przedmiocie zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości za 1998 r. i określiło Jednostce Wojskowej (...) w M. zaległość z tytułu tego podatku w kwocie 819.546,80 zł oraz odsetki za zwłokę obliczone na dzień wydania decyzji w kwocie 512.934,70 zł. Na wymiar podatku złożyło się opodatkowanie:

- budynków mieszkalnych w kwocie 2.2670,36 zł,

- budynków związanych z działalnością gospodarczą w kwocie 1.144 zł,

- pozostałych budynków w kwocie 79.353,24 zł,

- gruntów związanych z działalnością gospodarczą w kwocie 936.034,40 zł,

- gruntów pozostałych w kwocie 130.791,90 zł.

Ogółem podatek od nieruchomości za 1998 r. wyniósł 1.149.993,90 zł, co po potrąceniu podatku zadeklarowanego w kwocie 330.447,09 zł, dało wyżej wymienioną zaległość podatkową.

Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia powołano art. 233 par. 1 pkt 2 lit. "a" ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ oraz art. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./.

W uzasadnieniu podano, iż organ pierwszej instancji określił wysokość zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 1998 r. wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w związku z pominięciem przez podatnika w złożonej deklaracji podatkowej gruntów udostępnionych (...) Towarzystwu Lotniczemu S.A., jako gruntów związanych z działalnością gospodarczą. Decyzja ta została wydana po wcześniejszym uchyleniu przez organ odwoławczy, decyzją z dnia 8 lutego 1999 r. wydaną na podstawie art. 233 par. 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, decyzji Wójta Gminy O. z dnia 7 i 28 sierpnia 1998 r., 30 września 1998 r., 27 października 1998 r., 27 listopada 1998 r. i 21 grudnia 1998 r. określających zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości za 7 miesięcy 1998 r. i dalsze miesiące tego roku.

W odwołaniu z dnia 29 września 1999 r. Jednostka Wojskowa wniosła o uchylenie decyzji podnosząc, iż umowa z (...) Towarzystwem Lotniczym S.A. o współużytkowanie lotniska została zawarta na podstawie Porozumienia między Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie użytkowania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne i lotnisk cywilnych przez lotnictwo wojskowe w latach 1991-1995, Decyzji (...) Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie udostępnienia lotnisk wojskowych dla ruchu cywilnych statków powietrznych oraz Szczegółowych wytycznych Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej nr 686 z dnia 17 lipca 1996 r. w sprawie udostępniania lotnisk wojskowych lotnictwu cywilnemu, a zatem bezzasadne jest ustalenie, iż udostępnienie części terenu lotniska wyżej wymienionej spółce pozwala na uznanie tych gruntów jako gruntów związanych z działalnością gospodarczą. Tym samym zakwestionowano wymiar podatku według stawek określonych w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./.

Strona 1/7