Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie długu celnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Kuchta, Sędziowie Sędzia WSA Maria Grabowska (spr.), Sędzia WSA Ewa Rojek, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Celestyna Niedziela, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 5 czerwca 2012r. sprawy ze skargi U.-E. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie długu celnego oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/6

Decyzją z [...]., nr [...].Naczelnik Urzędu Celnego w K. zaksięgował retrospektywnie spółce U. E. sp. z o.o. w W. kwotę długu celnego w wysokości 2 214,00 zł, stanowiącą różnicę między kwotą cła określoną w decyzji, a kwotą deklarowaną przez spółkę w zgłoszeniu celnym OGL/341010/000142 z 19 stycznia 2009r. dotyczącą towaru w postaci gazu płynnego propan-butan w ilości 326950kg., stwierdził powstanie odsetek od kwoty długu celnego należnych od dnia następującego po dniu powstania długu celnego, tj. od 20 stycznia 2009r., do dnia powiadomienia o tej kwocie, oraz zmienił elementy zgłoszenia celnego w zakresie kodu towaru, wpisując w miejsce kodu 2711190000 kod 2711129700.

W wyniku wniesionego przez spółkę odwołania Dyrektor Izby Celnej w K. decyzją z [...].. nr [...].uchylił w zaskarżoną decyzję w części dotyczącej odsetek od kwoty długu celnego i w tej części umorzył postępowanie, a w pozostałej części utrzymał decyzję w mocy.

W uzasadnieniu wskazał, że 19 stycznia 2009r. U. E. Sp. z o.o. w W. działając przez Agencję Celną "R.-M." zgłosiła w Oddziale Celnym w K., do procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu towar w postaci gazu płynnego propan-butan w ilości 326950kg. Złożone zgłoszenie celne zostało przyjęte i zarejestrowane pod pozycją ewidencji OGL/341010/000142. Po uiszczeniu należności zadeklarowanych w zgłoszeniu celnym towar został zwolniony do deklarowanej procedury. Z uwagi na fakt, że przeprowadzone ustalenia zawarte w protokole kontroli nr 441000-UKPR-682-29/11 z 29 września 2011r. wskazywały, że zaimportowany towar (mieszanina propan butan) został przez stronę niewłaściwie zadeklarowany do kodu 27111900 zostało wszczęte przez Naczelnika Urzędu Celnego w K. postępowanie w sprawie zgłoszenia celnego.

Organ powołał się na określoną w art. 20 ust. 6 WKC systematykę klasyfikacji towarowej i wskazał, że w celu klasyfikacji taryfowej towarów stosuje się System Zharmonizowany (HS) będący wykazem towarów lub grup towarowych. Oprócz wykazu towarów System Zharmonizowany zawiera również Ogólne Reguły Interpretacji Zharmonizowanego Systemu oraz uwagi do sekcji i działów, a także uwagi do podpozycji towarowych. Mają one na celu zapewnienie jednolitej interpretacji prawnej systemu i właściwej identyfikacji poszczególnych towarów, warunkującej poprawne ich zaklasyfikowanie do konkretnych pozycji lub podpozycji taryfowych. W celu ustalenia prawidłowego kodu "CN" należy w pierwszej kolejności kierować się Ogólnymi Regułami Interpretacji Nomenklatury Scalonej, określonymi w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. U. WE L 256 z poźn. zm.)

Przywołując treść Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej tj reguły 1, reguły 3b i reguły 6 stwierdził, że zgodnie z nimi mieszanina gazu propan-butan zawierająca w swoim składzie ilościowo najwięcej propanu, winna być zaklasyfikowana do kodu taryfy celnej CN 2711129700, który obejmuje gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe, propan, pozostałe, ze stawką celną wynoszącą 0,7%. Wskazał, że w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego dokonano analizy załączonych do zgłoszenia celnego dokumentów, w tym m.in. dokumentu o nazwie "paszport", z którego wynika, iż przedmiotowy towar to mieszanina gazu propan-butan z przeważającą ilością propanu w ilości od 54,0% do 74,0%. Odnosząc się do zarzutu nieprawidłowego zastosowania reguły 3b z uwagi na to, iż ilość jednego składnika w mieszaninie przeważała o nie więcej niż 5%, podkreślił, że żadna z reguł Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej nie wskazuje wysokości procentowej stanowiącej przesłankę do zastosowania bądź nie jakiejkolwiek z tych reguł.

Strona 1/6