Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie opłaty za kartę pojazdu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Jarmasz, Sędziowie Sędzia WSA Ewa Rojek (spr.),, Asesor WSA Mirosław Surma, Protokolant Sekretarz sądowy Michał Gajda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 30 października 2006 r. sprawy ze skargi R. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie opłaty za kartę pojazdu uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

Uzasadnienie strona 1/2

ISA/Ke 235/06

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 1.VI.2006r. skierowanym do Starosty Powiatowego w K. R. K. wniósł o wznowienie postępowania w sprawie zwrotu opłaty za kartę pojazdu. W uzasadnieniu żądania powołała się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie U 6/04.

W odpowiedzi na wniosek Starosta Powiatowy w K. decyzją z dnia [...]znak [...]odmówił wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją nr. [...] z dnia [...]w sprawie rejestracji pojazdu marki [...] nr. rej. [...]

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazał, że przedmiotowy samochód zarejestrowany został decyzją Starosty na podstawie art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Z 2003r. Nr. 58 poz. 515 ze zm.).W ramach procedury obowiązującej przy rejestracji pojazdów właścicielowi została wydana karta pojazdu na podstawie art. 77 ust. 3 w/w ustawy po pobraniu opłaty za tę czynność zgodnie z par. 1 ust. 1 pkt 3 załącznika nr. 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.IX.2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach(Dz.U. Nr. 192 poz. 1878 ze zm.) w wysokości określonej par. 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.VII.2003r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu(Dz.U.Nr. 137 poz. 1310) tj. 500 zł. Pośród czynności składających się na zarejestrowanie pojazdu decyzją administracyjną jest efekt finalny czyli zarejestrowanie lub odmowa zarejestrowania pojazdu. Pobranie opłaty wynikającej wprost z przepisów prawa jest natomiast czynnością materialno - techniczną wobec czego nie ma tu zastosowania administracyjny tryb postępowania. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17.I.2006r. U 6/04 orzekł, iż par. 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.VII.2003r. W sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U.Nr. 137 poz. 1310) jest niezgodny z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20.VI.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr. 108 poz. 908 ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP i traci on moc obowiązującą z dniem 1 maja 2006r. Skoro na mocy powyższego orzeczenia ,rozporządzenie utraciło moc dopiero z dniem 1.V. 2006r. to do tej daty pobieranie opłaty w wysokości 500 zł miało postawę prawną.

Skoro zatem wnioskodawca kwestionuje jedynie jedną z czynności postępowania rejestracyjnego, która decyzją administracyjną nie jest, brak jest podstaw prawnych do wznowienia postępowania w sprawie rejestracji przedmiotowego pojazdu.

Rozpoznając odwołanie R. K. od powyższego rozstrzygnięcia Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją nr. [...] wydaną w dniu [...] uchyliło zaskarżoną decyzję i w to miejsce orzekło o odmowie wznowienia postępowania w sprawie opłaty za kartę pojazdu marki [...] nr. rej. [...]. W uzasadnieniu wskazano, że skoro opłata za kartę pojazdu, jako czynność materialno- techniczna, nie stanowi części decyzji o rejestracji pojazdu, a strona wniosła o wznowienie postępowania w sprawie opłaty za kartę pojazdu - to wadliwie organ I instancji odmówił wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną o rejestracji pojazdu. Wskazał, że w sprawie mamy do czynienia z zasadnością odmowy wznowienia postępowania z przyczyn przedmiotowych albowiem strona żądała wznowienia postępowania w sprawie , w której organ działał w innej formie niż decyzja. Zdaniem organu II instancji pomimo wadliwego sformułowania sentencji decyzji ,jej uzasadnienie przystaje do aktualnie sformułowanej sentencji.

Strona 1/2