Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Opatowcu w przedmiocie uchwały Rady Gminy w Opatowcu nr XXX/156/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Rojek (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Maria Grabowska, Sędzia WSA Mirosław Surma, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Michał Gajda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 23 stycznia 2014 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Pińczowie na uchwałę Rady Gminy w Opatowcu z dnia 16 grudnia 2005 r. nr XXX/156/2005 w przedmiocie uchwały Rady Gminy w Opatowcu nr XXX/156/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1.stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy w Opatowcu nr XXX/156/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie obejmującym postanowienia załącznika nr 1 pozycja J w zakresie ,,uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą"; postanowienia załącznika nr 2 pozycja G w zakresie ,,uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą"; postanowienia załącznika nr 3 pozycja H w zakresie ,,uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą"; postanowienia załącznika nr 4 pozycja F w zakresie ,,uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą"; 2. określa, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w pkt 1 nie może być wykonana.

Uzasadnienie strona 1/4

1.1. Uchwałą nr XXX/156/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. Rada Gminy w Opatowcu określiła wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych. W załączniku nr 1 do tej uchwały określono wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, w załączniku nr 2 wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, w załączniku nr 3 wzór deklaracji na podatek rolny oraz w załączniku nr 4 wzór deklaracji na podatek leśny. Załączniki Nr 1, 2, 3, i 4 zawierały obligatoryjną do wypełnienia przez petenta rubrykę (odpowiednio "J", "G", "H", "F") z oświadczeniem zwierającym pouczenie o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego.

1.2. Jako podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały powołano art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

2.1. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pińczowie zaskarżył powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, zarzucając jej rażące naruszenie przepisów prawa materialnego, a to: art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym polegające na nałożeniu na podatników obowiązku składania oświadczenia zawierającego pouczenie o odpowiedzialności określonej w art. 233 kodeksu karnego, pomimo braku podstawy prawnej.

Wniósł o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w części obejmującej postanowienia:

• załącznika nr 1 pozycja "J" oświadczenie i podpis składającego/ osoby reprezentującej składającego w zakresie "uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 kodeksu karnego",

• załącznika nr 2 pozycja "G" oświadczenie i podpis składającego/ osoby reprezentującej składającego w zakresie "uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 kodeksu karnego",

• załącznika nr 3 pozycja "H" oświadczenie i podpis składającego/ osoby reprezentującej składającego w zakresie "uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 kodeksu karnego",

• załącznika nr 4 pozycja "F" oświadczenie i podpis składającego/ osoby reprezentującej składającego w zakresie "uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 kodeksu karnego", a także określenie, że uchwała w tym zakresie nie może być wykonywana.

2.2. W uzasadnieniu skargi wskazano, że ustalony obowiązek składania oświadczenia zawierającego pouczenie o odpowiedzialności określonej w art. 233 kodeksu karnego nie znalazł podstawy w przepisach obowiązującego prawa, a zwłaszcza tych, które zostały wskazane jako podstawa prawna podjęcia kwestionowanej uchwały. Skarżący podniósł, że jest ona niewątpliwie aktem prawa miejscowego, bowiem skierowano ją do wszystkich mieszkańców, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym. W zakresie upoważnienia ustawowego zawartego w przepisach art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym nie mieści się nałożenie na podatnika obowiązku składania oświadczenia pod rygorem z art. 233 kodeksu karnego. Skoro Rada Gminy w Opatowcu nie miała stosownego umocowania prawnego, uchwała w zakresie podlegającym zaskarżeniu została wydana bez podstawy prawnej i jest sprzeczna z prawem.

Strona 1/4