Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania
Sentencja

|Sygn. akt I SA/Kr 1093/14 | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Grażyna Firek, Sędziowie: WSA Agnieszka Jakimowicz, WSA Ewa Michna (spr.), Protokolant: st.sekr.sąd. Bożena Piątek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2015 r., sprawy ze skargi A. Ł. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 22 kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego koszty postępowania w kwocie 100 zł (sto złotych).

Inne orzeczenia o symbolu:
6114 Podatek od spadków i darowizn
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/6

Decyzją z dnia 14 stycznia 2014 r. Nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego ustalił skarżącemu A. Ł. podatek z tytułu nabycia spadku po zmarłym bracie J. Ł., w kwocie 13 939 zł. Decyzję doręczono skarżącemu w dniu 28 stycznia 2014 r., na jego adres zamieszkania - [...]. Decyzja zawierała pouczenie o prawie do złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, przy czym odwołanie należało wnieść do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Skarżący wniósł odwołanie za pomocą poczty elektronicznej - mailem wysłanym w dniu 10 lutego 2014 r. - na adres elektoniczny Urzędu Skarbowego, adres sekretariatu Izby Skarbowej oraz służbowy adres poczty elektronicznej urzędniczki prowadzącej czynności. Korespondencja (mail) została skierowana również do innych instytucji.

W dniu 11 lutego 2014 r. i 17 lutego 2014 r. wpłynęło ww. na adres poczty elektronicznej sekretariatu Izby Skarbowej w Krakowie ww. odwołanie.

Ponadto:

- w dniu 24 lutego 2014 r. do Izby Skarbowej wpłynęło ww. odwołanie skarżącego (wydruk z poczty elektronicznej) wraz z arkuszem odwoławczym, przekazane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego;

- w dniu 5 marca 2014 r. do Izby Skarbowej wpłynęło odwołanie skarżącego nadane pocztą - data stempla poczty USA - 25 lutego 2014 r., na kopercie brak datownika polskiej placówki pocztowej;

- w dniu 1 kwietnia 2014 r. do Urzędu Skarbowego wpłynęło odwołanie przesłane przez Konsulat RP w C. przy piśmie z dnia 7 marca 2014 r. znak Nr [...].

Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2014 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził uchybienie terminowi do wniesienia odwołania. W uzasadnieniu organ wskazał, że termin do jego wniesienia upływał w dniu 11 stycznia 2014 r. Zdaniem organu przesłanego maila nie można było potraktować jako "podania" wniesionego w trybie art. 168 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Organ powołał się przy tym na pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażony w wyroku z dnia 20 grudnia 2012 r., I FSK 173/12 (wszystkie cytowane orzeczenia sądów administracyjnych dostępne na stronie: www.orzeczenia.nsa.gov.pl), że wykorzystanie w postępowaniu podatkowym przez podatnika środków komunikacji elektronicznej jakim jest wniesienie podania poprzez pocztę elektroniczną, nie może wywrzeć skutku prawnego i nie ma podstaw do wzywania o uzupełnienie braków formalnych w postaci braku podpisu.

W dalszej części uzasadnienie postanowienia organ argumentował, że stosownie do art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, termin należało uznać za zachowany, gdy przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim konsulacie. W stanie prawnym w jakim nastąpiło złożenia odwołania, status operatora publicznego miała Poczta Polska, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529). Organ zaznaczył, że w kwestii zachowania terminu w orzecznictwie sądów administracyjnych, m.in. w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 13 kwietnia 2012 r. II FSK 2084/10; z dnia 13 kwietnia 2012 r., II FSK 2085/10; z dnia 8 lutego 2012 r. II FSK 1497/10 zaprezentowane zostało stanowisko, zgodnie z którym data nadania pisma w zagranicznym urzędzie pocztowym nie ma żadnego znaczenia dla oceny, czy zachowany został termin do złożenia tego pisma. Za datę wniesienia pisma uważać należało datę przekazania przesyłki przez zagraniczny urząd pocztowy polskiemu urzędowi pocztowemu. Przez nadanie w polskiej placówce operatora publicznego należało więc rozumieć wyłącznie sytuację przyjęcia przesyłki do przemieszczenia i doręczenia w placówce operatora publicznego, znajdującej się na terytorium Polski w ramach zawartej z tym operatorem umowy o świadczenie usług pocztowych. Nie była natomiast "nadaniem" wymiana przesyłek między administracją pocztową innego państwa, w którym przesyłka została przyjęta do przemieszczania i doręczenia a polską administracją pocztową".

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6114 Podatek od spadków i darowizn
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej